Förskolor och skolor

Om man planerar att driva eller upplåta en lokal såsom förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter så ska man anmäla detta till Myndighetsnämnden i Arvika i god tid innan lokalen tas i bruk.

Anmälan sker enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma den lokal som anmälan avser.

Det är viktigt att man fyller i blanketten så fullständigt som möjligt. Tänk på att även Bygglovenheten på Arvika kommun bör kontaktas, eftersom det kan finnas krav på bygglov och/eller anmälan. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Rekommendationen är att man tar kontakt med Miljöstaben innan man skriver ett hyreskontrakt. Tillsammans med sökande gör inspektörerna ett besök i lokalen för att se vilka förutsättningar den har.

För den livsmedelshantering som sker i sådana verksamheter måste en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet lämnas in senast tio arbetsdagar innan verksamheten öppnar. Kontakta Miljöstaben om du vill veta mer om vad som gäller.

Ventilation

För ett hälsosamt inomhusklimat är det viktigt att ventilationen ger tillräcklig luftväxling och att temperaturen i lokalen är tillfredsställande. För att uppnå detta behövs ett frånluftsflöde på minst sju liter per sekund och person som maximalt vistas samtidigt i lokalen. Dessutom bör man göra ett tillägg med 0,35 liter per sekund för varje kvadratmeter yta som finns i lokalen.

För att frånluftsventilationen ska fungera krävs tilluftsventiler – antingen i form av mekanisk frånluftsventilation eller genom självdragsventiler. I stadsmiljö ska dessa ventiler förses med utbytbara filter. Frånluften får inte installeras på ett sådant sätt att man kortsluter frånluftsventilationen på toaletten (sådan ska alltid finnas). Luft från toaletten får alltså inte riskera att röra sig ut mot renare utrymmen.

När ska anmälan göras?

För anmälningspliktiga lokaler bör anmälan göras åtminstone sex veckor innan anläggningen tas i bruk, men ännu bättre är om du kommer in med anmälan redan i planeringsstadiet och innan du skriver hyreskontrakt på en lokal. Vissa lokaler är direkt olämpliga, andra behöver ändras för att passa verksamheten. Det är alltid enklare - och billigare - att ändra en ritning i planeringsstadiet än att ändra en färdig lokal.  

Vad händer om du glömmer anmäla?

Enligt förordningen om miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift på 3000 kronor tas ut av den som utan anmälan tagit i bruk byggnader, lokaler eller anläggningar, i de fall där det är föreskrivet att anmälan ska göras. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Sidan uppdaterad: 2021-10-04
Kontakta oss
 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Expedition
 • Tfn 0570-817 46

 • Annika Larsson
 • Miljöskyddsinspektör
 • Tfn 0570-827 27

 • Lina Ojala Serrander
 • Miljöskyddsinspektör
 • Tfn 0570-817 55