Tillstånd för skärmbassänger i Kyrkviken

2019-06-25

Nu har Arvika kommun fått tillstånd av mark- och miljödomstolen att anlägga skärmbassänger vid Sävsjökanalens och Kattvikens utlopp för att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. Den del av ansökan som rör den planerade flytbryggan utanför Kattviken avslogs på grund av att domstolen ansåg att bryggan strider mot gällande detaljplan för vattenområdet. Beslutet kommer inte att överklagas av Arvika kommun och därmed kommer det att anläggas skärmbassänger, men ingen brygga.

Nu när tillstånden är på plats startar arbetet med upphandling och planering för det fortsatta projektet.

-”Att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken är ett viktigt uppdrag vi har, och det här blir ett stort steg i rätt riktning. Det känns bra att vi nu kan dra igång projektet på allvar”, säger samhällsbyggnadschef Ida Svensson, Arvika kommun.

Frågor besvaras av Ida Svensson, samhällsbyggnadschef, Arvika kommun, tfn 0570-818 51.

 

Bakgrund

Kyrkvikens vatten är av dålig kvalitet och sjön är drabbad av både övergödning och syrebrist. Bidragande orsaker är föroreningar och näringsämnen som spolas ut i sjön vid kraftig nederbörd. I och med de klimatförändringar som sker så väntas intensivare regn under kommande år. Detta orsakar i sin tur snabbare avrinning till sjön, vilket försämrar kvaliteten ytterligare.

Arvika kommun arbetar med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. Kyrkviken belastas med fosfor stötvis vid nederbörd genom att sediment i vattendrag och dagvattenledningar frigörs vid högre flöden. Kombinerat med gynnsam väderlek (sol, vindstilla) så kan detta utlösa algblomningar, något som i perioder har varit ett stort problem. Bottensedimentet i Kyrkviken är rikt på fosfor vilket medför att botten periodvis blir syrefri. Syrebristen skapar även den risk för algblomning då fosfor från bottensedimentet kan föras upp till ytvattnet.

Förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet är ett arbete som behöver göras i flera steg, med olika sorters åtgärder.

Utredningar av lämplig åtgärd har gjorts och åtgärden som valdes var så kallade skärmbassänger med flytande öar. En skärmbassäng består av skärmväggar som styr flödet med täta dukar och skapar en sedimenteringsvolym i bassänger där näringsämnen och föroreningar avskiljs från utflödet och belastar därmed inte Kyrkviken. På så vis minskas fosforsbelastning på Kyrkviken. Flytande öar renar vattnet från fosfor samt lösta föroreningar.

I slutet av år 2018 skickades tillståndsansökan för vattenverksamhet för att anlägga en skärmbassäng med flytande öar vid Sävsjökanalens utlopp till Kyrkviken och en skärmbassäng med flytbrygga och flytande öar vid Kattvikens utlopp till Kyrkviken in till mark- och miljödomstolen.

Domarna meddelades den 18 juni och finns hos aktförvarare Johan Åkerman på Arvika kommun.

Projektet delfinansieras genom EU-projektet CATCH.

tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-25
Kontakta oss