Rapport markundersökningar i hamnområdet

2022-08-26

Sedan den fördjupade översiktsplanen för Arvika hamnområde antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 2021 har arbete pågått med fördjupade utredningar kring markföroreningar i området.

Markområdet från Olssons brygga till Strand har under tiderna blivit utfyllt med markmassor som har okänt ursprung och många olika verksamheter har bedrivits i området. Därmed är föroreningssituationen komplex och det förorenade området utbrett. Delar av marken är redan sanerade, men nu har ett helhetsgrepp över området tagits och mark- och grundvattenprover har genomförts.

Arvika kommun har i ett konsultuppdrag begärt att få en komplett miljöteknisk markundersökning som kompletterar tidigare undersökningar med platsspecifika riktvärden, åtgärdsplan samt kostnadsberäkningar för sanering av de olika delområdena med utgångspunkt i den fördjupade översiktsplanen. Syftet med utredningarna har varit att kunna påbörja planläggning och exploatering av området.  

Konsultrapporten är nu levererad och det finns en detaljerad beskrivning av hamnens olika delområden där det framgår vilka åtgärder som behöver vidtas vid en exploatering och vad merkostnaden blir för att sanera marken. Inget behov av akut sanering föreligger just nu. 

- Det känns bra att vi nu är framme vid ett konkret resultat. Nu när vi vet mer om kostnader och konsekvenser kommer vi att kunna påbörja detaljplanering, och även diskussion med exploatörer. Arvikaborna vill gärna ha fler grönytor och ytor för aktiviteter i hamnområdet och även den planeringen kan nu gå vidare. Utvecklingen av hamnområdet som en hållbar stadsdel är viktigt för Arvika, och ett steg mot kommunens vision Länk till annan webbplats. ”Ett Arvika som glöder” där vi vågar sikta högt och uppmuntra drivkraft som får saker att hända, säger kommunalrådet Peter Söderström, Arvika kommun.

Nästa steg för Arvika kommun är att påbörja arbetet med detaljplanering och exploatering av området.

För mer information, kontakta  

Ida Svensson, samhällsbyggnadschef, Arvika kommun, via tfn 0570-818 51 eller e-post ida.svensson@arvika.se 


Mer information finns att läsa på webbplatsen:
Fördjupad översiktsplan för hamnområdet Länk till annan webbplats.
Kommunens vision Länk till annan webbplats.  

Markundersökningsrapporten:

Hög med tidningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-26