Bokslutet klart för 2018

2019-03-27

Nu är bokslutet för 2018 klart. Bokslutet visar ett positivt resultat på 32,3 mkr, vilket är 4,6 mkr mer än budget. Det positiva resultatet innebär även att det finansiella målet avseende resultatnivån uppfylldes.

Det andra finansiella målet, att kommunens nettokostnader som högst ska uppgå till 98,5 % av skatteintäkter och statsbidrag, nåddes inte. Nettokostnadsandelen uppgick till 100,7 %.

När den löpande driften (löner, skolskjutsar, livsmedel, hyror, material med mera) har finansierats bör det helst återstå ett tillräckligt överskott för att investeringar ska kunna finansieras med hjälp av årets resultat, avskrivningar och egna medel. Investeringsbudgeten uppgick till 182 mkr inklusive bidrag till statlig infrastruktur avseende gång- och cykelväg till Jössefors samt fortsatt ombyggnad av Rv61. Under 2018 genomfördes investeringar för cirka 120 mkr och resterande medel kommer att föras över till 2019. Samtliga investeringar har genomförts utan lånefinansiering.

- "Det är mycket glädjande att vi har ett positivt resultat på sista raden, men det är viktigt att ha koll på att nettokostnaderna inte överstiger skatteintäkter och statsbidrag över tid. Det är viktigt att vi följer nettokostnadsutvecklingen under 2019 och även i det kommande arbetet med strategisk plan för 2020-2022", säger Kommunstyrelsens ordförande, Peter Söderström.

Den finansiella analysen visar sammantaget att Arvika kommun har ett starkt och kontrollerat ekonomiskt läge. En hög soliditet tillsammans med en god likviditet och stark balansräkning avseende finansiella nettotillgångar innebär att kommunen har en bra handlingsberedskap inför framtida utmaningar inom välfärdssektorn och för att hantera kommande investeringsbehov.

- "Men för att bibehålla en god ekonomisk balans måste verksamheternas budgetföljsamhet förbättras. Som nämnts ökar verksamheternas nettokostnader mer än skatteintäkter och bidrag, vilket på sikt kommer att inverka negativt på kommunens ställning och minska handlingsberedskapen", säger Peter Söderström.

Under 2018 redovisade Kommunstyrelsens verksamheter ett samlat underskott jämfört med budget på 32,8 mkr. Den största avvikelsen återfinns främst hos Lärande och stöd, men även hos Vård och omsorg.

- "Kommunstyrelsens underskott uppvägdes av ett överskott på finansförvaltningen på 39 mkr", fortsätter Söderström. "Avvikelsen på finansförvaltningen berodde främst på överskott från pensionsmedelsförvaltningen och överskottsutdelning från Kommuninvest."

Koncernen Arvika Stadshus AB redovisade ett resultat efter bokslutsdispositioner på 45,2 mkr.

- "Det har varit ett intensivt år och vi har många utmaningar framöver! Den demografiska strukturen, osäkerhet kring statsbidrag, bristande budgetföljsamhet inom vissa områden, klimatförändringar, investeringsbehov för att bara nämna några. Utmaningar vi delar med många kommuner och regioner ", avslutar Peter Söderström.

Mer information:

Peter Söderström, Kommunstyrelsens ordförande, Arvika kommun,
tfn 073-280 71 76
Mikael Jareke, kommundirektör, Arvika kommun,
tfn 0570-814 52

tidningar

Sidansvarig:

Birgitta Jansson

Sidan uppdaterad: 2019-03-27
Kontakta oss