Lyssna på sidan Lyssna

Bokslut 2016 Arvika kommun

2017-02-28

Nu är årsbokslutet för 2016 klart och vi ser ett resultat på knappt 42 miljoner kronor (mnkr) vilket är cirka 35,7 mnkr över budget. Ett av de viktigaste finansiella målen för kommunen har uppnåtts, då kommunens verksamheter förbrukat 98,6 % av vad som kommer in i form av skatteintäkter och statsbidrag, målet var 101 %.

- Vi når i och med detta resultat delmålet vi satt upp gällande god ekonomisk hushållning och överskott i finanserna. Detta är naturligtvis positivt i sig men vi bör ha med oss att det under 2016 betalats ut stora statliga bidrag med hänsyn till flyktingmottagandet, säger kommunalråd, Peter Söderström.

Av den positiva budgetavvikelsen på 35,7 mnkr svarar styrelser och nämnder för 8,8 mnkr och finansförvaltningen för 26,9 mnkr.

Utskottet för lärande och stöd uppvisade ett budgetunderskott med 3,6 mnkr. Negativa budgetavvikelser finns inom områdena insatser för LSS, institutionsplaceringar för vuxna samt inom grundskola och förskola. Enheten för integration har en positiv budgetavvikelse om cirka 15,7 mnkr.

Samtliga investeringar inom den skattefinansierade verksamheten har genomförts utan lånefinansiering. Investeringsvolymen uppgick till 81,2 mnkr.

- Det sammantagna resultatet för 2016 gör att vi kommer få lättare att hantera alla de stora investeringarna vi står inför eller är inne i och att utvecklingen blir mer hållbar på sikt, det är dock av yttersta vikt att överskottsmålet även nås framgent för en god stabilitet i kommunen, fortsätter Söderström.

Större investeringsprojekt under året har varit:

  • Översvämningsskydd Arvika stad
  • Medfinansiering ombyggnad av riksväg 61
  • Gång- och cykelväg till Västra Sund

Kommunens bolagskoncern Arvika Stadshus AB redovisar ett resultat efter finansiella poster om cirka 22,4 miljoner kronor innan skattedispositioner.

- Det är mycket spännande på gång i de olika verksamheterna och jag får jag lov att säga att vi är inne i en fas där Arvika kommun växer och att det märks av en positiv anda med hopp om framtiden där vi alla drar åt samma håll, avslutar Peter.

 

Mer information:

Peter Söderström, Kommunstyrelsens ordförande, Arvika kommun,
tfn 073-280 71 76
Mikael Jareke, kommundirektör, Arvika kommun,
tfn 0570-814 52


tidningar

Sidansvarig:

Mikael Jareke

Sidan uppdaterad: 2017-02-28
Kontakta oss