Lyssna på sidan Lyssna

260 miljoner för fortsatt utveckling av Arvika kommun

2017-12-06

Kommunfullmäktige godkände under sitt sammanträde den 27 november budgetberedningens förslag till ”Strategisk plan 2018-2020, budget 2018” för Arvika kommun. Renovering av simhallen, medfinansiering av cykelväg till Jössefors och fortsatt arbete med översvämningsskyddet är några av de investeringar som tas upp. Även satsning på en IT-strateg kopplad mot digitala trygghetsskapande välfärdstjänster inom Vård och omsorg och 16 miljoner extra till förskolan finns med.

- "Vi har haft en effektiv hantering av skattemedlen i fokus under budgetprocessen som alltid, medborgarna ska kunna lita på att vår ambitionsnivå är hög och långsiktigt hållbar", säger kommunalrådet Peter Söderström.

Under hela planperioden, 2018-2020, uppgår planerade investeringar till cirka 260 miljoner kronor. Investeringar som kommer bidra till en fortsatt utveckling av Arvika. De största investeringarna under 2018 är:

 • Översvämningsskyddet, 41 miljoner kronor
 • Medfinansiering av Riksväg 61, 14,5 miljoner kronor
 • Utveckling av Jonsbol för framtida byggnation, 6 miljoner kronor
 • Medfinansiering av cykelväg till Jössefors, 3,8 miljoner kronor
 • Åtgärder för förbättrad vattenkvalité i Kyrkviken, 10 miljoner kronor
 • Renovering simhallen, gamla delen 5,7 miljoner kronor
 • Utomhusanläggningar Vik, knappt 3 miljoner kronor
 • Åtgärder tivoliplatsen, 3,3 miljoner kronor

Några av de större åtgärderna i verksamhetsplaner för 2018-2020 är följande:

Kommunledningsstaben

 • Utökning tjänst som planarkitekt.
 • Utökning tjänst inom överförmyndarverksamheten.
 • 500 000 kronor per år för att främja näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygd som inte ryms i föreningsbidraget blir kvar. Flertalet ansökningar har kommit in under 2017 och är ett viktigt stöd till föreningar och utvecklingsgrupper på landsbygden.

Vård och omsorg

 • En undersökning från Arbetsmiljöverket visar att det finns stora skillnader i vad som förväntas av en kommunal chef inom kvinnodominerade yrken jämfört med mansdominerade yrken. Därför görs en satsning på administrativt stöd mot verksamheterna motsvarande 5,3 tjänster.

-” Vi kan inte acceptera att det ser så olika ut på våra arbetsplatser och att det är skillnader beroende på vilket kön du har, det är ett långsiktigt arbete som måste göras, enligt Peter.”

 • Satsning på IT-strateg. Vård och omsorg har som målsättning att digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i kontakter med medborgare.

- ”Vi gör därför en satsning på en IT-strateg kopplad mot digitala trygghetsskapande välfärdstjänster. På så sätt kan vi få en långsiktighet i vår ambition att möta demografins framtida utmaningar”, fortsätter Peter.

Lärande och stöd

 • 16 miljoner extra till förskolan.
 • Arbetet med att utveckla skolorganisationen mot en högstadieskola fortsätter.

”Utökning av lokaler och personal inom förskoleverksamheten kommer att kräva satsningar och därför får verksamheten en ramökning på 16 miljoner kronor för att klara detta.”

- ”Målet med nya högstadieskolan är att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet och ändamålsenliga lokaler, en organisation som står rustad att möta framtiden", säger Peter.

En expansiv period

- "Vi är inne i en expansiv period för Arvika kommun och har en mängd planer under bearbetning. Det finns ett stort fokus på stabilitet och kontinuitet inom verksamheterna och inom politiken, detta känns väldigt bra och välförankrat. Med denna budget kan vi jobba på med tillförsikt om att Arvika ska vara en stabil och attraktiv kommun med framtidstro", avslutar kommunalrådet Peter Söderström.

Alla verksamhetsplaner finns i sin helhet på webbplatsen. Där finns även våra kommunala bolags verksamhetsplaner.

tidningar

Sidansvarig:

Peter Söderström

Sidan uppdaterad: 2017-12-06
Kontakta oss