Beslutade åtgärder för att undvika underskott

Artikeln publicerades 13 maj 2024

Arvika kommuns verksamheter prognostiserar ett underskott för 2024 och kommundirektören har sedan början av året haft i uppdrag att vidta åtgärder för att bedriva verksamheterna inom de ekonomiska ramarna. Vid Kommunstyrelsens möte den 13 maj slutbehandlades förslagen till åtgärder efter att ha beretts i verksamheterna och utskotten. Åtgärderna har till största delen beslutats i verksamheten utom några få undantag där Kommunstyrelsen fattat beslut.

Lärande och stöd

Verksamheten Lärande och stöd prognostiserar i nuläget ett underskott på 14,0 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att föreslagna åtgärder på 9,9 miljoner verkställs. Motsvarande belopp efter mars var ett underskott på 14,9 miljoner kronor.

Beslutade åtgärder och anpassningar inom verksamheten:

 • Färre avdelningar och anpassning till budget i förskolan
 • Vakanssättning av personal i grundskolan
 • Anpassning av budget F–6 i grundskolan
 • Anpassning av budget 7–9 i grundskolan
 • Ingen antagning av elever som lyder under massflyktsdirektivet till SFI
 • Feriejobb erbjuds inte
 • Anpassning till budget i gymnasieskolan

Vård och omsorg

Verksamheten Vård och omsorg prognostiserar i nuläget ett underskott på 6,4 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att föreslagna åtgärder på 14,6 miljoner verkställs. Efter mars var prognosen ett underskott på 12,5 miljoner.

Beslutade åtgärder och anpassningar inom verksamheten:

 • Succesiv minskning av överanställningar
 • Färre köp av hyrsjuksköterskor
 • Ser över möjliga alternativ när det gäller köp av skyddsutrustning
 • Förstärkt natt på Västängsgården och Vågen tas bort
 • Introduktionen för sommarvikarier minskas
 • Aktivitetssamordnare LSS tas bort
 • Aktivitetssamordnare SÄBO tas bort på Vågen och Västängsgården
 • Träffpunkt Smedberg tar bort tjänst
 • Korttidsplatserna på Tapeten stänger
 • Minskat antal leasingbilar för sjuksköterskor och biståndsverksamheten
 • Anpassning av tjänster på SÄBO
 • Boende flyttas från Smedberg till Tapeten
 • Arbetsschema sjuksköterskor ses över
 • LSS korttid har sommarstängt tre veckor
 • LSS gruppboende vakanssätter tjänst
 • LSS servicebostad vakanssätter tjänst

Koncerngemensam åtgärd

Kommunkoncernen kommer inte subventionera biljetter till hamnfesten i år som en personalförmån. Det är en koncerngemensam åtgärd på grund av det prognostiserade underskottet då personalförmåner ska vara lika i kommunen.

Samlad prognos efter april

För Kommunstyrelsen och dess verksamheter prognostiseras ett samlat underskott på 22,5 miljoner kronor 2024 under förutsättning att de beslutade åtgärderna genomförs. Efter mars var prognosen 29,5 miljoner.

För mer information, kontakta:

Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun, tfn 073-089 88 32.
Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Lärande och stöd, Arvika kommun, tfn 0570-817 84.
Eva Nilsson, verksamhetschef Vård och omsorg, Arvika kommun, tfn 0570-828 32.

Hjälpte informationen på sidan dig?