2020-06-18

Vad händer på Överförmyndarenheten?

Intresset för Överförmyndarenhetens verksamhet har länge varit stort - och mycket har hänt på kort tid.

Utifrån den översyn som genomfördes tillsammans med Överförmyndarenhetens personal och Arvika-Eda överförmyndarnämnd i början av året, har beslutade utbildningsinsatser genomförts. Behov finns fortsatt av resursförstärkning, vilket även kommer att behövas in i 2021. Verksamheten jobbar för en effektiv, enhetlig och rättssäker handläggning bland annat genom att upprätta och implementera de rutiner och checklistor som saknas. För ett mer fungerande verksamhetssystem pågår ett arbete i samverkan med systemlevereantören, liksom rensning i systemet gällande felaktigt upplagda redovisningsperioder.

Andra arbetsuppgifter som vi jobbat på med under våren är bland annat granskning av årsredovisningar. Detta har varit högt prioriterade arbetsuppgifter och alla kompletta årsredovisningar för 2019 som kommit in i rätt tid bedöms vara färdiga innan 30 augusti. Det har också kommit in drygt 40 intresseanmälningar om att bli god man.

Personalen har även kommit igång med arkivvård och dokumenthanteringsplan. Via kommunens webbplats, arvika.se, har också sex nya e-tjänster tillkommit, dessa ska underlätta kontakten med kansliet. Kansliet har dessutom utökat telefontiden från tre dagar i veckan till fyra.

Är du nyfiken på att bli god man? Kontakta gärna Överförmyndarenheten så får du veta mer.

blomsteräng

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-18