Strategisk plan och budget 2025 går vidare

Artikeln publicerades 12 juni 2024

Förslaget till Arvika kommuns strategiska plan 2025–2027 har passerat Kommunstyrelsen och går nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 24 juni.

Under våren utarbetas den strategiska planen som fastställs av Kommunfullmäktige i juni, förslaget är nu hanterat av Kommunstyrelsen.

Den strategiska planen innehåller budgetramar för kommunens verksamheter för 2025 samt en plan för de två efterföljande åren. I den strategiska planen ingår även en budget för kommunens investeringar, kommunens vision samt fullmäktiges verksamhetsmål, de mål som långsiktigt styr verksamheterna i kommunen och de kommunala bolagen. Målen beskrivs ur fyra målområden; Invånare, Medarbetare, Tillväxt och utveckling samt Miljö och klimat.

I den strategiska planen konstateras att antalet äldre ökar i Arvika kommun, medan det föds färre barn och befolkningen minskar. Detta är en trend som ser ut att hålla i sig över tid och som påverkar kommunens verksamheter och även vår budget. Effekten blir att fler invånare behöver vård och omsorg när de blir äldre samtidigt som behovet av barnomsorg minskar, det blir också färre invånare som arbetar och betalar skatt. Därför är det viktigt att vi hittar nya sätt att arbeta och nya idéer för att vända denna utveckling.

Kommunstyrelsens föreslår en oförändrad skattesats under planperioden (21,75 procent) och en utökad budgetram till kommunens verksamheter. Utöver kompensation för löne- och lokalkostnader om cirka 55 miljoner kronor per år stärks verksamheternas ramar även med 30,8 miljoner kronor i ökade resurser för 2025. I denna satsning ligger bland annat fler platser inom särskilt boende samt gruppbostäder och korttidsboende enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Lärande och stöds budgetram föreslås stärks utifrån ökade kostnader avseende vuxenutbildning, grundskola och gymnasieskola.

För att kunna finansiera satsningarna i kommunens verksamheter tillförs 30 miljoner kronor i intäkter från finansförvaltningen, 15 miljoner kronor i utdelningar och 15 miljoner kronor i realisationsvinster från de fonder som utgör vår pensionsmedelsförvaltning.

Investeringsbudgeten innehåller 229 miljoner kronor över planperioden, varav 83,5 miljoner avser 2025. Föreslagna investeringar är bland annat Arvika norra infart där en ny rondell planeras. Investeringar föreslås även gällande kommunens fritidsanläggningar som Idrottsplatsen Vik och Sporthallen. Inom IT och digital utveckling föreslås flera investeringar gällande IT-miljö, säkerhet och insatser för att främja den digitala omställningen.

Den strategiska planen publiceras på webbplatsen efter sommaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?