Strategisk plan och budget 2024

Artikeln publicerades 12 juni 2023

Förslaget till Arvika kommuns strategiska plan 2024-2026 har passerat Kommunstyrelsen och går nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 26 juni.

Strategiska planen innehåller bland annat budgetramar för verksamheterna, liksom taxor och avgifter 2024, men också kommunens analyser, planering och mål inför de kommande åren. Varje verksamhet arbetar sen under hösten fram en verksamhetsplan som handlar om hur man kommer att använda de medel man fått i sin budgetram.

Inflationen och de snabba kostnadsökningarna i samhället drabbar också kommunen, samtidigt som skatteunderlaget inte ökar i samma takt och pensionskostnaderna stiger.

Kommunstyrelsens, nämnders och verksamheternas budgetramar får 33,3 miljoner i ökade resurser för 2024 och driftramarna får också extra tillskott för ökade pensionskostnader. I de ökade budgetramarna ligger bland annat ett nytt särskilt boende inom vård och omsorg, medel för valet till Europaparlamentet 2024 och ökade licenskostnader för datasystem.

För att kunna finansiera satsningarna tillförs 30 miljoner kronor från pensionsmedelsförvaltningen, dels i utdelning och dels i realiserade vinster.

Kommunen kommer också att använda resultatutjämningsreserven (RUR) om 12,6 miljoner kronor för att inte få ett minusresultat i budgeten utan fortsatt ha en budget i balans.

Skattesatsen för 2024 är oförändrad – 21,75 kronor per skattekrona.

Investeringsbudgeten innehåller 228,7 miljoner kronor, varav 75,4 miljoner ligger på 2024. Föreslagna investeringar för 2024 är bland annat trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolmiljöer och bostadsområden, flytt av fotbollsplaner på Vik, inventarier till nytt särskilt boende och korttidsboende på Smedberg, investeringar i trygghetslarm samt exploatering av Gate verksamhetsområde.

Den strategiska planen publiceras på webbplatsen efter sommaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?