Så reser värmlänningarna 2023

Artikeln publicerades 25 oktober 2023

Under våren har över 40 000 invånare i Värmland haft möjlighet att delta i Region Värmlands historiskt stora resvaneundersökning, den första sedan 2014. Nu har rapporten kommit.

Allt fler reser hållbart i Värmland och var tredje har möjlighet att jobba eller studera hemifrån. Fortfarande är bilen det allra vanligaste färdsättet för värmlänningen. Dessa är några av resultaten i Region Värmlands stora resvaneundersökning.

Arvikabornas resande

Bilresandet har minskat med 4% och resor med cykel har ökat med 1% jämfört med resvaneundersökningen från 2014. Flest resor sker fortsatt med bil och den vanligaste resan är till arbetet. Det är fler kvinnor än män som tar bilen.

31% uppger att de funderar på, eller har som mål, att minska sitt bilanvändande under kommande år, jämfört med Värmland där siffran ligger på 28%.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Enkätfabriken på uppdrag av Region Värmland och Region Örebro län tillsammans med ett flertal kommuner i de båda länen. Respondenterna, som valdes ut slumpvis, svarade anonymt via en webbenkät eller en pappersenkät. Totalt skickades 45 584 enkäter ut till individer bosatta i Region Värmland i åldersspannet 16-84 år. Undersökningen skickades ut i april 2023 och påminnelser skickades ut i maj och i början av juni. Totalt inkom 12 262 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 27 procent.

Du kan läsa hela rapporten på Region Värmlands webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?