2020-05-25

Samråd moränbrytning i Bortan

Inbjudan till samråd för fortsatt brytning av morän i Bortan:
Det kommunala bolaget Arvika Kraft AB planerar att ta över och söka tillstånd för täktverksamheten i Bortan på fastighet Bortan 1:232 i Arvika kommun. Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken. I arbetet med att ta fram ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska samråd med berörda hållas. I och med denna information lämnas möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med den kommande tillståndsansökan.

Kontakta Therese Fahlstad via tfn 070-190 40 84 eller therese.fahlstad@arvika.se om du vill ta del av underlag för samråd. Arvika Kraft AB vill gärna ha dina synpunkter och kommentarer senast den 15 juni 2020, så att eventuella synpunkter kan beaktas i det fortsatta arbetet med tillståndsansökan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-25