Planerade försiktighetsåtgärder vid motorbanan i Rackstad

Artikeln publicerades 20 maj 2024

Kommunen har sedan 2018 hanterat ett ärende om motorbanan i Rackstad som gäller kritik mot högt buller från motorbanans verksamhet som framförts av närboende. Nu ska det upp för beslut i Myndighetsnämnden i juni.

Ärendet har passerat flera instanser och har därför varit under handläggning i några år.

En oberoende bullerutredning har gjorts som visar att bullret som uppstår längs vissa delar av bansträckningen är för högt. Det överskrider riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från motorbanor vid de bostäder som ligger närmast. Utredningen föreslår ett antal omfattande åtgärder som kan minska ljudets spridning till närliggande bostäder. Samtidigt konstateras att det är mycket svårt att genomföra åtgärder som gör att riktvärdena klaras helt.

Kommunen föreslår begränsningar för verksamheten tills åtgärder finns på plats som gör att Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från motorbanor inte överskrids mer än i undantagsfall.

Myndighetsnämnden kommer ställa krav på försiktighetsåtgärder från föreningen MK Team Westoms verksamhet som bedrivs vid motorbanan på Rackstad 2:30.

Innan Myndighetsnämnden fattar beslut har den som är berörd möjlighet att lämna synpunkter. Dessa lämnas in skriftligt via brev eller e-post senast den 31 maj till någon av adresserna Arvika kommun, 15 Miljöstaben, 671 81 Arvika eller miljostaben@arvika.se. Handlingarna finns att ta del av i Kundtjänst i stadshuset.

Hjälpte informationen på sidan dig?