2020-06-22

Miljöarbetet går framåt i Arvika

Arvika kommun fortsätter ett framgångsrikt arbete för ett ekologiskt hållbart samhälle. I miljööverenskommelsen mellan Arvika kommun och Länsstyrelsen Värmland är mer än hälften av åtgärderna utförda. Av de återstående åtgärderna börjar flera bli färdiga.

Exempelvis har vi byggt reningsanläggningar för näringsämnen vid Sävsjöbäckens mynning och Kattvikens utlopp i Kyrkviken. Vi har byggt förskolan ”Galaxen”, där höga krav ställdes vad gällde kemikalieinnehållet i byggmaterialet. En manual som ska ge vägledning i hur man i praktiken gör giftfria inköp inom förskolans värld är också klar.

I år kan vi erbjuda alla hushåll i kommunen möjlighet att sortera ut matavfall. Det är en stor åtgärd för miljön att utvinna organiskt material ur avfallet.

Flera åtgärder ingår nu också i den löpande verksamheten i kommunen. Utsläppen i verksamheterna från bensin och diesel har mer än halverats och fossila bränslen ersätts med förnyelsebara fordonsbränslen. Minst tre kilometer cykelväg upprustas eller anläggs varje år. Skogsbruk som kommunen driver fortsätter att behålla miljöcertifieringarna enligt PEFC och FSC.

Två åtgärder hade ännu inte påbörjats vid uppföljningen,dels framtagande av en plan för cykelvägnätet i de centrala delarna av Arvika stad och dels en uppdatering av avfallsplanen. De arbetena kommer att påbörjas under 2020.

Klättrar i kommunranking

I Aktuellt hållbarhets kommunranking över Sveriges miljöbästa kommuner 2020, klättrar Arvika till placering 93 från placering 142 år 2019.

Under tolv år har Aktuell Hållbarhet rankat landets kommuner genom att samla in data som mäter aktivitet och ambition på miljöområdet. I år 2020 placerade sig Arvika på tredje plats bland Värmlands kommuner! Vi klättrar uppåt i årets rankning tack vare flera insatser för ett hållbart samhälle. Vår strategiska plan lyfter arbetet med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål). Vi bedriver innovations- och samverkansprojekt tillsammans med akademi, näringsliv och civilsamhälle genom projektet EcoInside. Kilmatapassning till ett förändrat klimat, exempelvis extremt väder, ras och skredrisker ingår i kommunens arbetet. För att minska klimatpåverkan från kosten har vi en livsmedelsstrategin som styr mot minskad klimatpåverkan. Arvika har också egen produktion av förnybar el från solceller och vattenkraft.

- Det finns fortfarande mycket kvar att utveckla för att bli mer hållbara, men vi är glada över att vårt hållbarhetsarbetet ger resultat, säger miljöutvecklare Bertil Ahlin vid Kommunledningsstaben.

 

Länkar:

Uppföljning miljööverenskommelsen våren 2020PDF

Kommunranking:
https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/arvikalänk till annan webbplats

Placering totalt: https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/arvikalänk till annan webbplats

Placering i kommungrupp: 28 av 136 mindre städer och landsbygdskommunerlänk till annan webbplats.
Länsplacering: 3 av 16 i Värmlands länlänk till annan webbplats.

gröna blad

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-22