2020-03-11

Kommunens årsredovisning 2019

Årsredovisningen 2019 för Arvika kommun visar att sparåtgärderna under förra året gett resultat, men en del verksamheter visar fortfarande ett underskott. Trots att balanskravsresultatet ligger på plus 17,5 miljoner kronor, är det därför viktigt att översynen av verksamheternas ekonomi fortsätter.

Nu har Ekonomistaben tagit fram ett förslag till årsredovisning 2019 för Arvika kommun. En sammanställd redovisning för hela kommunkoncernen kommer att vara klar preliminärt i mitten av mars.

Resultatet för Arvika kommun 2019 visar ett överskott på 90 miljoner kronor. Det kan verka som ett bra resultat, men bygger till stor del på vår värdering av pensionsmedelsförvaltningen. (Det vill säga att värdet på det som kommunen placerat i aktier och fonder för att klara av att betala ut framtida pensioner, har ökat mycket under året.)

Detta resultat ska rensas från vissa poster från pensionsmedelsförvaltningen (som enligt ny lagstiftning från 2019, ska värderas till marknadsvärdet). Värdeförändringen från pensionsmedelsförvaltningen ska sedan räknas bort från resultatet och då får vi fram något som kallas för balanskravsresultat. Det här är det viktigaste resultatet - och Arvika kommuns balanskravsresultat för 2019 visar ett plus på 17,5 miljoner kronor.

I årsredovisningen lyfts också budgetföljsamheten kopplat till de budgetramar som är fastställda av Kommunfullmäktige för 2019. Sammanställning visar att Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 46,2 miljoner kronor. Verksamheten Lärande och stöd står för 40 miljoner av detta underskott, men även några av de mindre verksamheterna visar små underskott.

- Kommunstyrelsen får varje månad information om uppföljning av ekonomi och verksamhet, säger kommunalrådet Peter Söderström. Då prognoserna under 2019 visade på underskott fick kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att kunna bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Flera åtgärder har genomförts, men det är oerhört viktigt att vi fortsätter det sedan tidigare påbörjade arbetet med att se över alla våra verksamheter!

Årsredovisningen kommer att behandlas av Kommunledningsutskottet den 6 april och av Kommunstyrelsen den 14 april. Årsredovisningen skickas sedan vidare för slutligt antagande på Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april. Under maj publiceras alla årsredovisningar på kommunens webbplats arvika.se. I årsredovisningarna finns inte bara fakta om budget utan också om måluppfyllelse, viktiga händelser och personalförhållanden, kommunens och koncernens organisation samt verksamhetsberättelser för bolag, nämnder och förvaltning.

stadshuset

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-11