IVO begär åtgärder efter granskning

Artikeln publicerades 22 maj 2023

Inspektionen för Vård och omsorg, IVO, har genomfört inspektioner i alla Sveriges kommuner som bedriver särskilda boenden för äldre, SÄBO, i kommunal regi. Det rör 283 av Sveriges 290 kommuner. Tillsynen gäller medicinsk vård och behandling i samband med pandemin.

Granskningen påbörjades år 2020 och under 2022 och 2023 har myndigheten genomfört en fördjupad granskning. Mer information om granskningen finns på IVO:s webbplats Länk till annan webbplats..

Brister i flera kommuner

IVO har fattat beslut efter granskningen och konstaterar att flera kommuner, däribland Arvika, brister när det gäller följande punkter:

  • Personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning
  • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård
  • Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt
  • Vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk

IVO vill se förbättringsåtgärder

IVO har begärt in förbättringsåtgärder från respektive kommun och verksamheten Vård och omsorg i Arvika redovisar bland annat följande åtgärder:

  • Språkombud. För att öka medarbetares kunskap i svenska språket går en av våra medarbetare en utbildning till språkombudsutbildare, vilket innebär att hon i sin tur kommer att kunna utbilda språkombud. Verksamheten kommer att utse medarbetare som ska utbildas till språkombud under hösten 2023.
  • Äldreomsorgslyftet, som är en statligt finansierad satsning för att höja kompetensnivån hos omvårdnadspersonal. I år startade den tredje kursen i Arvika och det har inför varje kursstart varit ett stort intresse.
  • Omvårdnadspersonal får en utökad utbildning i SBAR, som är en kommunikationsmodell för för att säkerställa god informationsöverföring (SBAR - Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation).
  • Vi inför tydligare rutiner för läkarkontakt i samband med vård i livets slutskede.

Arvika kommuns förbättringsåtgärder ska redovisas till IVO senast den 26 juni.

Hjälpte informationen på sidan dig?