Från Kommunstyrelsen 16 januari

Artikeln publicerades 17 januari 2024

Här finns beslut i korthet från Kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Den 16 januari beslutade Kommunstyrelsen om Arvika kommuns nya översiktsplan. En motion om registerutdrag för personal i skolmiljö behandlades och Kommunstyrelsen fick en avrapportering om pågående skadeståndstvist, samt tog ställning till ett yttrande till förvaltningsrätten om bidrag till kulturföreningar. Protokollet med alla ärenden publiceras på webbplatsen när det är justerat.

Beslut om antagande av ny översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Dokumentet lägger grunden för allt efterföljande arbete inom samhällsbyggande, ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bör bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar. En översiktsplan ska även visa vilken riktning som kommunen vill gå mot i framtiden.

Arvika kommuns nya översiktsplan har varit ute på granskning under sommaren och hösten 2023. Det finns en dialogsammanställning för tiden under och efter granskningen att ta del av samt ett granskningsutlåtande, där alla inkomna synpunkter från myndigheter, invånare, näringslivet och föreningar i Arvika hanterats och bemötts.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar översiktsplanen med tillhörande dokument och ger Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en plan för hållbar energiförsörjning.

Granskning av planprocessen

Arvika kommuns revisorer har genomfört en granskning av rutinerna kring planprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig och effektiv planprocess avseende ansvar och utförande. Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att Kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig övergripande planprocess som möjliggör effektiv handläggning och genomförande.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättat svar till KPMG och kommunrevisorerna.

Granskning av arbetet med trygghet och kränkande särbehandling i skolan

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens arbete med trygghet och kränkande behandling i skolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen bedriver ett ändamålsenligt arbete för att motverka kränkande behandling och för att säkerställa en miljö som präglas av trygghet. Utifrån resultatet med granskningen får Kommunstyrelsen ett antal rekommendationer samt föreslagna åtgärder, kommentarer och svar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna åtgärder, kommentarer och svar.

Omdisponering av investeringsmedel för renovering av simhallen

Arvika simhall har genomgått en större renovering som omfattat den stora bassängen, en modernisering av vattenrening och tekniska driftsystem. Under projektets gång har det framkommit behov som inte var med från start som gäller byte av några ventilationsfläktar och kemtankar samt att införskaffa klorgaslarm, byten som bedöms viktiga för driftsäkerheten. Kommunledningsstaben föreslår att investeringsmedel omfördelas från ett annat investeringsprojekt där utfallet kommer att hamna under beviljad budget.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige omdisponerar 1 miljon kronor från projekt för trafiksäkerhetsåtgärder högstadieskolan och bostadsområde till projektet renovering av simhallen gamla delen.

Motion om utdrag ur belastnings- och misstankeregistret för personal i skolmiljö

En motion föreslår att verksamheten Lärande och stöd ska utreda tillvägagångssätt eller rutiner för att inhämta utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför varje nytt läsår från all personal i skolmiljö.

I samband med nyanställningar i skolverksamheten samt när någon övergår från annan verksamhet till skolverksamhet begärs registerutdrag. För vikarier begärs registerutdrag en gång per år. En arbetsgivare har inte rätt att utifrån skollagen eller lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn kräva att personer som redan anställts, anlitats eller tagits emot i verksamheten ska visa upp ett nytt registerutdrag vid ett senare tillfälle.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen.

Riktlinjer för initiativärenden

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag till Riktlinje för hantering av initiativärenden i Kommunstyrelsen. Det har blivit fler initiativärenden vilket gör att en riktlinje behövs för att tydliggöra hur de ska hanteras. Därmed skapas även förutsättningar för en ökad transparens mot kommunens medborgare, bättre beredda ärenden och bättre möjligheter till politiskt förankrade beslut.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna riktlinjer för initiativärenden i Kommunstyrelsen med Kommunledningsutskottets revideringar.

Lägesbild skadeståndstvist

Verksamheten Lärande och stöd gav en avrapportering och nulägesrapport om skadeståndsmålet mot Arvika kommun där motparten är Robin Dahlén. Det framgår inte något nytt som föranleder skäl för förlikning eller andra åtgärder, därför bekräftas och vidhålls tidigare inställning och hållning.

Beslut: Kommunstyrelsen tar del av informationen, vidtar inga åtgärder i skadeståndsmålet i nuläget samt bekräftar och vidhåller tidigare inställning och hållning.

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar år 2023 – Förvaltningsrätten i Karlstad

Kommunledningsutskottets beslut den 11 december om att bevilja föreningen Arvika Folkets Park verksamhetsbidrag på 400 000 för verksamhetsåret 2023 har överklagats till Förvaltningsrätten i Karlstad, vilket innebär att Förvaltningsrätten nu ska pröva om kommunledningsutskottets beslut är lagligt eller ej.

Kommunledningsstaben bedömer att kommunledningsutskottets beslut den 11 december är fattat i enlighet med de regler och riktlinjer för föreningsstöd som Kommunfullmäktige har fastställt. Vidare bedömer Kommunledningsstaben att verkställandet skedde enligt kommunallagen, inte strider mot kommunallagens likställighetsprincip samt att det inte föreligger delikatessjäv i ärendet.

Kommunledningsstaben bedömer att kommunledningsutskottets beslut i alla delar är lagligt och att kommunen därför bör yrka om att överklagan avslås av förvaltningsrätten.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad enligt upprättat förslag.

Hjälpte informationen på sidan dig?