Från Kommunstyrelsen 15 maj

Artikeln publicerades 16 maj 2023

Här finns beslut i korthet från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj.

Den 15 maj beslutade Kommunstyrelsen om en hemställan gällande sänkt hastighet på riksväg 61. Flera motioner om alltifrån vinterskolskjuts till detaljplaner och hemlöshet behandlades, liksom ett medborgarförslag om utomhusgym. På mötet fick Kommunstyrelsen också information om verksamheten Lärande och stöd och kommunens pensionsmedelsförvaltning. Protokollet med alla ärenden kommer att publiceras på webbplatsen så snart det är justerat.

Information om pensionsmedelsförvaltning

Arvika kommuns pensionsmedelsförvaltare informerade om förvaltningen av kommunens pensionsmedel.
Beslut: Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Information om arbetsgivaransvar

Personalchef Andreas Solin informerade om Kommunstyrelsens arbetsgivaransvar.
Beslut: Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Uppföljning av krisberedskap och civilt försvar

Räddningstjänsten har gjort en uppföljning av kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar för 2022. Syftet med uppföljningen är att ge länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underlag för en regional och nationell översikt av arbetet.
Beslut: Kommunstyrelsen tar del av sammanfattningen.

Information om verksamheten Lärande och stöd

Verksamhetschef Per-Joel Sewelén informerade om åtgärder för budget i balans inom verksamheten Lärande och stöd.
Beslut: Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ny detaljplan Fors kraftstation, del av Hillringsberg 4:23

Kommunledningsstaben har tagit fram en ny detaljplan för Fors kraftstation som ingår i fastigheten Hillringsberg 4:23. Syftet är att ändra markanvändningen till bostad, kontor och lager samt att skydda byggnaden genom att införa varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.
Beslut: Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Fors kraftstation, del av fastighet Hillringsberg 4:23.

Ändrad detaljplan Volvo, del av Teknikern 2

Kommunledningsstaben har tagit fram en ändring av detaljplanen för Volvo, fastigheten Teknikern 2. Syftet är att ta bort ett område med mark tillgänglig för underjordiska ändamål då ändamålet inte längre tjänar något syfte. Samtidigt innebär ändringen att byggrätten kan användas på ett rationellt sätt.
Beslut: Kommunstyrelsen antar ändringen av detaljplanen för Volvo, del av fastigheten Teknikern 2.

Framställan om sänkt hastighet på riksväg 61

Kommunledningsstaben har tagit fram ett förslag till sänkt hastighet på riksväg 61 mellan Gaterondellen och Graningerondellen för att öka trafiksäkerheten efter inträffade olyckor och incidenter. Förslaget innebär att hastigheten sänks från 80 km/h till 60 km/h som en temporär lösning för att komplettera Trafikverkets pågående arbete med trafiksäkerhet vid infarten till sjukhuset från riksväg 61.
Beslut: Kommunstyrelsen ger Kommunledningsstaben i uppdrag att skriva en framställan till länsstyrelsen om sänkt hastighet.

Granskning av skogsförvaltningen

Kommunrevisionen och KPMG har genomfört en granskning av kommunens skogsförvaltning som redovisas i en granskningsrapport. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslut: Kommunstyrelsen antar upprättat svar och överlämnar det till revisionen.

Motion om översyn av detaljplaner

En motion föreslår att kommunen snarast gör en översyn av befintliga detaljplaner för att skapa bättre förutsättningar att etablera och expandera företag.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att arbete i linje med motionärernas efterfrågade resultat redan pågår och att resurstilldelning kan hanteras i kommande budgetarbete.

Motion om Säffle kanal som inre vattenväg

En motion föreslår att Arvika och Säffle kommuner ska begära att Säffle kanal ingår i ett utpekat område hos Transportstyrelsen och godkänns som inre vattenväg för IVV-fartyg.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att det pågår ett arbete med att ta fram åtgärder för Säffle kanal som en del av projektet Byälven, etapp 4.

Motion om gång- och cykelväg genom Gate industriområde

En motion föreslår att kommunen utreder en lämplig dragning av en ny cykelväg genom Gate industriområde.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att Kommunledningsstaben redan arbetar med ärendet.

Motion om friskvårdstimme för anställda

En motion föreslår att kommunanställda ska få en friskvårdstimme per vecka, som en möjlighet till fysisk aktivitet under betald arbetstid när verksamheten medger.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att försöksverksamhet med friskvårdstimme pågår inom vissa verksamheter och behöver utvärderas.

Motion om vinterskolskjuts

En motion föreslår att kommunen undersöker förutsättningarna för att införa dispens för vinterskolskjuts.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Medborgarförslag om lekplats med utomhusgym i Klässbol

Ett medborgarförslag föreslår att kommunen anlägger en lekplats med utomhusgym i Klässbol.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige konstaterar att det inte finns utrymme i Kommunledningsstabens budget utan är en fråga för prioritering i samband med strategisk plan.

Reviderad riktlinje för ärende- och dokumenthantering

Kommunledningsstaben har sett över kommunkoncernens riktlinje för ärende- och dokumenthantering då dokumentet ska ses över inför varje mandatperiod samt var i behov en tillgänglighetsanpassning och allmän översyn för att skilja på riktlinjer och rutiner.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar revideringen av dokumentet.

Årsredovisningar för stiftelser kommunen förvaltar

Årsredovisningar och revisionsberättelser har upprättats för de stiftelser som kommunen förvaltar.
Beslut: Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningarna.

Länsöverenskommelse för barn och unga som vårdas utanför hemmet

Länsöverenskommelsen för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet har reviderats. Överenskommelsen reglerar arbetsordningen för hur socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård säkerställer att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.
Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig bakom Länsöverenskommelsen för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Remiss om Värmlands besöksnäringsstrategi 2023–2030

Arvika kommun har möjlighet att yttra sig över förslaget till besöksnäringsstrategi för Värmland 2023–2030. Strategin har tagits fram av Visit Värmland på uppdrag av Region Värmland och har en koppling till den nationella strategin för besöksnäring och den regionala utvecklingsstrategin.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att Arvika kommun tillstyrker förslaget till besöksnäringsstrategi för Värmland 2023–2030.

Hjälpte informationen på sidan dig?