Från Kommunstyrelsen 14 november

Artikeln publicerades 15 november 2023

Här finns beslut i korthet från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 november.

Den 14 november beslutade Kommunstyrelsen bland annat om reviderad Strategisk plan 2024–2026 med budget för 2024. Förslag till renhållningsföreskrifter och medlemskap i föreningen Arvika Folkets Park behandlades. Dessutom flera motioner och tre medborgarförslag. Förvaltningen fick i uppgift att arbeta vidare en basketplan och prioritering av cykelbana samt införa långtidsparkering. Protokollet med alla ärenden publiceras på webbplatsen när det är justerat.

Månadsrapport

Förvaltningen har tagit fram en ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning för oktober med prognos för helåret 2023. Där redovisas också de åtgärder som vidtas för att minska underskottet.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner upprättad ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning och ger kommundirektören ett fortsatt uppdrag att tillsammans med förvaltningen ta fram förslag till åtgärder för att kunna bedriva verksamheterna inom de ekonomiska ramarna.

Strategisk plan 2024–2026 och budget 2024

Kommunfullmäktige beslutade om Strategisk plan för 2024–2026 och budget för 2024 i juni. Men, om de politiska, finansiella eller verksamhetsmässiga förutsättningarna ändras väsentligt kan justeringar ske under hösten genom ett nytt beslut i Kommunfullmäktige.

Regeringens budgetproposition för 2024 innehåller en förstärkning av de generella stadsbidragen som innebär 17 miljoner kronor i ökade generella stadsbidrag för Arvika kommun nästa år. Dessutom visar prognosen för pensionskostnader 5,9 miljoner lägre kostnader för kommunen nästa år. Utifrån dessa förutsättningar har budgetberedningen reviderat förslaget till Strategisk plan för 2024–2026 och budget för 2024.

I beslutet från juni var det budgeterade resultatet -12,8 miljoner kronor år 2024. I det reviderade förslaget är det budgeterade resultatet 4,1 miljoner kronor för år 2024.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer förslaget till Strategisk plan för 2024–2026 och budget för 2024 med de mål, uppdrag och formuleringar som anges.

Program för säkerhetsfrågor mandatperioden 2023–2026

Räddningstjänsten har tagit fram ett program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och brottsförebyggande arbete för åren 2023–2026. Programmet beskriver hur kommunen arbetar för att leva upp till överenskommelser och lagar samt vilka ambitioner som finns under mandatperioden.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar programmet.

Reviderade taxor inom Myndighetsstabens område

Myndighetsstaben har sett över ett antal taxor inom bland annat miljöområdet och föreslår reviderade taxor. I vissa fall handlar det om ny lagstiftning som gör det möjligt att ta ut taxan efter genomförd tillsyn i stället för en årlig avgift, och i andra fall handlar det om en generell genomgång av aktuella taxor och avgifter. Dessutom föreslås Myndighetsnämnden besluta om vissa justeringar som bara innebär indexuppräkningar och inte är av större eller principiell karaktär.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar de taxor som föreslås och att de ersätter tidigare taxor inom området.

Renhållningsföreskrifter för Arvika kommun

Teknik i Väst har tagit fram förslag till nya renhållningsföreskrifter, något som kommunen måste ha enligt lag. De nya föreskrifterna är gemensamma för Arvika och Eda eftersom Teknik i Väst verkar i bägge kommunerna och är anpassade till de förändringar som sker inom renhållningsområdet framöver. Det kommer till exempel nya regler som gör det obligatoriskt att sortera matavfall, flyttar ansvaret för förpackningsinsamlingen till kommunerna och på sikt kommer krav om att förpackningar ska samlas in nära fastigheter.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer ut förslaget till renhållningsföreskrifter mellan den 13 november och 11 december. Teknik i Väst får i uppdrag att sammanställa och beakta inkomna synpunkter, och ta fram förslag till nya föreskrifter.

Motion om bro över järnvägen

En motion föreslår en bro över järnvägen i Solvik, då många människor arbetar på andra sidan järnvägen och staketet har klippts upp flera gånger. Förvaltningen gör bedömningen att Trafikverket har vidtagit åtgärder och har platsen under uppsikt. En bro bedöms kosta för mycket.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att bron inte är en prioriterad åtgärd och att kostnaden inte är försvarbar.

Motion om avgiftsfri marknadsplats

En motion föreslår att kommunen undantar företagare och butiksinnehavare i Arvika från taxan för Arvika Marknad, för att värna om kommunens företag och näringsliv. Förslaget strider mot kommunens krav att behandla alla lika och skulle innebära mindre intäkter till föreningarna då överskottet från Arvikamârten till stor del går till föreningslivet i Arvika.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att den inte är förenlig med lagen eller avtalet med arrangören.

Motion om byte av lokal för fullmäktige

En motion föreslår att kommunen utreder möjligheten att flytta Kommunfullmäktiges sammanträden från hörsalen på Arvika Näringslivscentrum till Solbergagymnasiets aula. Fördelen skulle vara att sammanträdena blir mer tillgängliga för allmänheten, och säkerskilt för rörelsehindrade, samt att det kanske kan öka intresset för politik bland Arvikas ungdomar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att en flytt skulle innebära praktiska hinder och medföra betydande kostnader.

Motion om hållbarhet i tjänsteskrivelser

En motion föreslår att kommunen ska utreda hur den på bästa sätt kan förtydliga ekologiska konsekvenser i tjänsteskrivelser för att främja omställningen till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Dessutom finns en annan motion som föreslår att tjänsteskrivelser från förvaltningen ska innehålla konsekvenser för näringslivet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger förvaltningen i uppdrag att anpassa mallen för tjänsteskrivelser på lämpligt sätt.

Motion om att utveckla Ingestrands camping

En motion föreslår att kommunen säljer Ingestrands camping för att öka turismen och skapa lokala arbetsplatser. Bakgrunden uppges vara synen på ägande, att externt ägande är en förutsättning för utveckling. Samtidigt föreslås en återköpsklausul.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att Ingestrands camping utvecklas positivt som resultatenhet och att en försäljning inte är aktuell.

Motion om mobbing och psykisk ohälsa

En motion föreslår att kommunen ser över möjligheten att tillsätta en samverkansgrupp mellan myndigheter, föreningar och erfarna människor som arbetar med att förebygga mobbing och psykisk ohälsa bland barn och vuxna i kommunen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen. Kommunen har redan arbetsrutiner som syftar till att uppnå det som föreslås i motionen, och det finns flera forum för samverkan mellan aktörer.

Motion om att utveckla arbete med föreningslotsar

En motion föreslår att kommunen ser över möjligheten att utveckla ett arbetssätt med föreningslotsar, till stöd för föreningslivet. Föreningslotsar är en stödfunktion och samverkan mellan idéburen och offentlig sektor som går ut på att lotsa vidare nya svenskar till föreningar som passar deras intressen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen. Flera kommunala verksamheter arbetar med att lotsa Arvikabor till föreningslivet, och det sker i samverkan.

Medborgarförslag om basketplan på Prästängen

Ett medborgarförslag vill att kommunen gör om en av tennisbanorna på Prästängen till en basketplan, eftersom det saknas en basketplan i Arvika som har tillräckligt höga basketkorgar, linjer och där det går att spela basket fem mot fem personer. Förvaltningen har också uppmärksammat behovet av fler mötesplatser som ger möjlighet till spontanaktiviteter och ser att utomhusbasket är populärt och bra ur ett jämlikhetsperspektiv.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tackar för förslagsställarens engagemang och de synpunkter som lämnats. Förvaltningen ska ta fram ett underlag och förslag om utomhusbasketanläggning för vidare arbete med kommunens kommande strategiska plan.

Medborgarförslag om utbyggnad av cykelbanor

Ett medborgarförslag vill att kommunen bygger cykelbana mellan Edane och Arvika, och särskilt mellan Edane och Furtankorset, där det upplevs vara mycket tung trafik. Kommunledningsstaben bedömer att det är ett bra förslag som stämmer överens med gång- och cykelplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tackar för förslagsställarens engagemang och synpunkter och ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt prioritera sträckan i dialog med Region Värmland.

Medborgarförslag om långtidsparkering

Ett medborgarförslag vill se en långtidsparkering för tåg- och bussresenärer bredvid Olssons brygga eller på parkeringsplatsen mittemot återvinningsstationen vid Palmviksrondellen. Parkeringen kan ha en lägre avgift om det finns staket och bevakning. Bakgrunden är att den nuvarande långtidsparkeringen anses oklar och bristfällig.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tackar för förslagsställarens engagemang och synpunkter och beslutar att införa långtidsparkering (72 timmar) på bestämda platser på hamnplan.

Yttrande avseende Västra Furtan 1:114

Arvika kommun har fått möjlighet att yttra sig i ett samråd enligt miljöbalken inför en planerad ansökan om tillstånd för berg- och moräntäkt inom fastigheten Västra Furtan 1:114. Berg- och moräntäkt är en verksamhet som kräver tillstånd, där prövningen av tillstånd sker i två steg. Det första steget är samråd enligt miljöbalken och det andra steget är ansökan med tillhörande miljöbedömning.

En täktverksamhet kan påverka naturen och boendemiljön runtomkring väsentligt. Därför är det viktigt att den miljöbedömning som ingår i ansökan identifierar, beskriver och bedömer de miljöaspekter och miljöeffekter som kan uppstå utförligt.

Kommunledningsstaben bedömer att kommunen inte kan göra ett ställningstagande i detta skede utan först när ansökan och miljöbedömningen med beskrivning av konsekvenserna har lämnats in. Samrådshandlingen har en bra grund och tar upp viktiga aspekter som måste utredas vidare. Förvaltningen har identifierat ett antal områden som måste utredas ytterligare.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige inte antar ett yttrande i detta skede men uppmanar den sökande att utreda frågan enligt bedömningen.

Medlemskap i Arvika Folkets Park

Förvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett ärende där frågan om medlemskap i föreningen Arvika Folkets Park prövas. Kommunen äger 18 insatser i föreningen vilket utgör cirka tio procent av den totala andelen insatser. Övriga medlemmar är i huvudsak föreningar och kommunens möjlighet att påverka föreningens arbete genom ett medlemskap har minskat betydligt då medlemskretsen har vidgats de senaste åren. Bakgrunden till kommunens intresse i föreningen är att marken en gång i tiden såldes av Arvika Stadsfullmäktige till föreningen för att erbjuda allmänheten en mötesplats, en försäljning som genomfördes med återköpsrätt. Utöver det har Kommunfullmäktige gått i borgen för ett lån i samband med att Parkhallen byggdes. Borgensåtagande och ett eventuellt återköp kan hanteras utan ett medlemskap.

Beslut: Kommunstyrelsen begär utträde ur föreningen vid utgången av år 2023.

Preliminär gymnasieorganisation 2024–2025

Gymnasiechefen har tagit fram ett förslag till preliminär gymnasieorganisation för läsåret 2024–2025. Antagning till programinriktat val sker endast om det finns lediga platser på programmet samt om eleverna har tillräckliga betyg för att klara utbildningen.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer den preliminära organisationen för gymnasieskolan läsåret 2024–2025.

Ramprogram för utformning av hemtjänstlokal

Verksamheten Vård och omsorg har tagit fram ett förslag på ramprogram/riktlinje för utformning av hemtjänstlokaler. Riktlinjen beskriver generella principer för och krav på hemtjänstlokaler i Arvika kommun. Riktlinjen ska ses som vägledande och underlätta när det byggs nya hemtjänstlokaler eller befintliga byggs om.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ramprogram/riktlinje vid utformning av hemtjänstlokaler.

Granskning av arbetet mot våld i nära relation

Kommunens revisorer har granskat samverkan inom arbetet med våld i nära relation, tillsammans med revisorerna i Region Värmland och övriga värmländska kommuner. Bedömningen är att Kommunstyrelsen i Arvika i huvudsak bedriver sitt arbete mot våld i nära relation på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen får rekommendationen att bland annat revidera kommunens plan för våld i nära relation och upprätta rutiner utifrån Socialstyrelsens föreskrifter samt fastställa ytterligare former för uppföljning och återrapportering av arbetet.

Beslut: Kommunstyrelsen arbetar vidare för att motverka våld i nära relation utifrån de aktiviteter revisionen föreslår.

Hjälpte informationen på sidan dig?