Från Kommunstyrelsen 13 maj

Artikeln publicerades 13 maj 2024

Här finns beslut i korthet från Kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Åtgärder för verksamhet inom ekonomisk ram

Kommunens verksamheter prognostiserar ett underskott för 2024 och har sedan början av året haft i uppdrag att vidta åtgärder för att bedriva verksamheterna inom de ekonomiska ramarna. Vid Kommunstyrelsens möte i maj slutbehandlades förslagen till åtgärder efter att ha beretts i verksamheterna och utskotten. Åtgärderna har till största delen beslutats i verksamheten utom några få undantag där Kommunstyrelsen fattat beslut.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner redovisningen över vidtagna och föreslagna åtgärder för att kunna bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Kommundirektören fick i uppdrag att redovisa uppföljningen av de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna för förändringarna i grundskolan till Kommunstyrelsen i oktober.

Kommunstyrelsen beslutar att inte erbjuda kommunala feriejobb samt möjligheten till fortsatta SFI-studier för personer som lyder under massflyktsdirektivet. Men verksamhetschefen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för de som studerar svenska på Ingesunds Folkhögskola att tenta av kurserna på SFI och därmed kunna tillskansa sig SFI-certifikat.

Kommunstyrelsen beslutar om stängning av Träffpunkt Smedberg.

Kommunstyrelsen säger ja till platsvarumärke

Under våren har det tagits fram ett platsvarumärke som ska användas i kommunikation och marknadsföring av platsen Arvika. Platsvarumärket utgår från visionen ”Ett Arvika som glöder” och har arbetats fram med hjälp av dialogsammanställningar från arbetet med den nya översiktsplanen, medborgarundersökning, attitydundersökning, workshops och en enkät.

Syftet med ett platsvarumärke är att profilera och marknadsföra Arvika som plats för att bo, jobba eller besöka. Målet är att fler ska vilja göra just det – bo i, arbeta i eller besöka Arvika kommun.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Arvikas platsvarumärke - varumärkesplattform och grafisk profil.

Uppföljning av krisberedskap och civilt försvar

2023 hanterade Arvika kommun en rad oförutsedda händelser: elbrist, höga flöden, ovädret Hans, telestörningar samt ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Uppföljningen vad gäller krisberedskap och civilt försvar under 2023 visar att kommunen har god förmåga att hantera extraordinära händelser, men också att arbetet med civilt försvar har tagit ytterligare ett steg.

Beslut: Kommunstyrelsen tagit del av uppföljning som nu skickas till Länsstyrelsen för vidare hantering.

Motion om bostad för hemlösa

En motion föreslår att kommunen erbjuder bostäder i vanliga bostadsområden till de som varit hemlösa och som bott på härbärget. I motionen föreslås även att kommunen ska ha en regelbunden kontakt med härbärget för att fånga upp det aktuella behovet av bostäder.

Individ- och familjeomsorgen fick under hösten 2023 ett uppdrag att inleda en översyn kring arbetet med bostads- och hemlöshet i Arvika kommun, ett uppdraget som ska redovisas under 2024. Individ- och familjeomsorgen kommer att ta hänsyn till förslagen i motionen i sin pågående utredning.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion om bostad först

I ytterligare en motion som berör ämnet hemlöshet föreslås att Arvika kommun ska börja arbeta efter metoden ”bostad först”.

Lärande och stöd har sökt statsbidrag för att kika på vilka förutsättningar det finns för att jobba med bostad först-metoden i Arvika kommun. Inledningsvis kommer representanter från Lärande och stöd, samt Arvika fastighets AB att göra studiebesök i Grums, där man arbetat med metoden en längre tid. Det ska även göras en bedömning om ett eventuellt införande kan ske inom ekonomisk ram.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion om osund konkurrens

En motion föreslår att Arvika kommun tar initiativ till en utredning om kommunens verksamheter konkurrerar med det lokala näringslivet på ett osunt sätt. I motionen föreslås att kommunen ger ett externt företag i uppdrag att utreda konkurrenssituationen och att det ska bli möjligt att anonymt anmäla osund konkurrens via kommunens hemsida. Slutligen föreslås att Arvika kommun, före varje beslut i kommunstyrelse, utskott, nämnder och bolag ska göra en analys av vilka konsekvenser det får för näringslivet.

Kommunstyrelsen bedömer att en utredning av konkurrenssituationen skulle bli både omfattande och dyr, och att den kostnaden inte ryms i Kommunledningsstabens budget. Kommunstyrelsen säger dock ja till att komplettera kommunens hemsida med ett anmälningsformulär där det är möjlighet att anonymt anmäla osund konkurrens.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionens första och tredje att-sats anses vara besvarade. Motionens andra att-sats bifalls.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att bedöma kostnad och att finansieringsfrågan hanteras i kommande budgetberedning, samt att Kommunfullmäktige beslutar att Arvika kommuns hemsida kompletteras med ett anmälningsformulär för att anonymt anmäla osund konkurrens.

Kommunstyrelsen föreslår också att Kommunfullmäktige konstaterar att det finns flera inkomna motioner rörande tillkommande utredningar i kommunala beslut och att förvaltningen behöver ta ett samlat grepp kring beslutsunderlag och återkomma samlat i frågan.

Motion om ökad trafiksäkerhet

En motion föreslår att kommunen undersöker möjligheten att flytta övergångstället på Västra Kyrkogatan cirka 15-20 meter från korset, uppåt på gatan, och att man kontrollerar och förbättrar ljusförhållandena vid de två övriga övergångsställena på Kyrkogatan.

Kommunstyrelsen bedömer att trafiksituationen inte förbättras av att flytta övergångsstället på Kyrkogatan, och påpekar att det finns många andra korsningar i Arvika som är betydligt mer olycksdrabbade och som har högre prioritet. Vad gäller belysning menar Kommunstyrelsen kan det finnas ett behov av förbättringar och att de ska utvärderas i löpande verksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad.

Motion om friskvårdspeng

I en motion föreslås att de brukare som beviljats insatsen daglig verksamhet ska ha möjlighet att ta ut en friskvårdspeng på 1000 kronor per år.

Kommunstyrelsen konstaterar att daglig verksamhet är en insats och inte en anställning och därför går inte regelverket för friskvårdsbidrag att tillämpa.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.

Motion om friskvårdskort

En motion föreslår att kommunen ska införa ett friskvårdskort som ger fritt inträde på Arvikas simhall med tillhörande rehab-bassäng, dusch, bastu och gym. Friskvårskortet ska tilldelas de kommuninvånare som har någon form av insats enligt LSS.

Kommunstyrelsen hänvisar till kommunallagen som säger att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Ett friskvårdskort till alla med LSS-insatser skulle strida mot denna bestämmelse. Samtidigt skulle ett eventuellt införande av friskvårdskort även innebära en utökning av administrativ handläggning.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Medborgarförslag: Ge pensionärer el-cykelbidrag

I ett medborgarförslag föreslås att det införs ett bidrag till el-cykel för pensionärer.

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget då ett bidrag skulle kunna medverka till att fler väljer ett miljövänligare transportalternativ – cykel framför bil. Kommunstyrelsen hänvisar dock även här till Kommunallagen vad gäller lika behandling av medborgare. Ett införande av ett el-cykelbidrag till pensionärer skulle strida mot denna bestämmelse.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för engagemanget, men att medborgarförslaget inte är genomförbart.

Ett steg närmare trygghetsboende

​​Den ideella föreningen Trygghetsboende i Arvika vill se ett trygghetsboende i Arvika och ska nu genomföra en förstudie inför en eventuell etablering. Förstudie och projektering beräknas kosta cirka 300 000 kronor.

Kommunstyrelsen ser positivt på initiativet då ett trygghetsboende skapar trivsel och umgänge för äldre och effektiviserar för hemtjänsten, eftersom fler personer med sådana insatser då finns på samma adress. Målet är att det ska byggas ett trygghetsboende i Arvika, men utifall projektet inte fullföljs så vill föreningen Trygghetsboende i Arvika att kommunen står för kostnaderna för förstudien.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ersätta den ideella föreningen Trygghetsboende i Arvikas kostnader för förstudien i det fall projektet inte kan fullföljas. Förstudien avser förutsättningar för att uppföra ett trygghetsboende och garantin begränsas till ett belopp på höst 300 000 kronor exklusive moms. Föreningen ska också genomföra en förnyad undersökning av intresset av bostäder med de hyresnivåer som framkommer i förstudien.

Rosendal 2:2 säljs till Arvika fastighets AB

Fastigheten Rosendal 2:2 är i dag bebyggd förskolan Båten, som ägs av Arvika Fastighets AB. Nu har Kommunstyrelsen fattat beslut om att sälja marken till bolaget för 655 000 kronor.

Markförsäljningen och avstyckningen är sista steget i arbetet med etableringen av en ny förskola och genomförandet av detaljplanen för förskolan Båten.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt för försäljning av del av Rosendal 2:2 till Arvika Fastighets AB till en köpeskilling om 655 000 kronor.

Förening nekas sälja fastighet

Brunskogs pensionärsförening köpte fastigheten Brunskogs kyrkby 1:14 av Arvika kommun i december 1996 för den symboliska summan 100 kronor. Köpet villkorades med att föreningen inte får sälja fastigheten utan kommunens medgivande. Nu har föreningen lagt ut fastigheten till försäljning och söker kommunens medgivande.

Beslut: Kommunstyrelsen bedömer att ett medgivande att sälja fastigheten till en privatperson strider mot köpekontraktet från 1996 och beslutar att inte medge försäljning av fastigheten. I stället vill Kommunstyrelsen att Kommunledningsstaben undersöker om det finns intresse hos övriga ideella föreningar i Brunskog att överta fastigheten utan kostnad.

Dispensansökan för bioavfall

Arvika kommun söker nu dispens hos Naturvårdsverket vad gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Lagkravet på separat insamling gäller från 1 januari i år. Dispensen som söks avser enbart matavfall från detaljhandeln, inte matavfall från hushåll. Kommunen ansöker även om att slippa separera flytande avfall, exempelvis mejeriprodukter, i närtid.

Enligt kommunstyrelsen är leveranstiden av specialfordon som uppfyller sorteringskraven så lång att man inte kommer kunna erbjuda tjänsten under 2024. Kommunstyrelsen menar att det dessutom är en stor investeringskostnad för enskild kommun.

I ansökan till Naturvårdsverket skriver Kommunstyrelsen att Arvika kommun avser att finna en ekonomiskt rimlig lösning innan dispenstiden går ut, och att man utreder en eventuell lösning där flera närliggande kommuner samarbetar vad gäller insamling, transport och mottagning av bioavfall.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att söka dispens enligt 3 kap. 13 § avfallsförordningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?