Från Kommunstyrelsen 12 september

Artikeln publicerades 13 september 2023

Här finns beslut i korthet från Kommunstyrelsens sammanträde den 12 september.

Den 12 september beslutade Kommunstyrelsen om flera remisser, motioner och medborgarförslag. De handlade bland annat om tågtrafik, taxa för allmänna handlingar, kontorslokaler och utomhusgym. På mötet fick Kommunstyrelsen också information om Myndighetsstabens och teknikbolagens verksamheter, bland annat. Protokollet med alla ärenden kommer att publiceras på webbplatsen så snart det är justerat.

Remiss om strategisk plan för tågtrafiken i Värmland

Region Värmland har tagit fram ett förslag till strategisk plan för tågsystemet i Värmland och gett Arvika kommun möjlighet att yttra sig som en av flera remissinstanser. Arvikas yttrande har utformats i dialog med kommunerna längs Värmlandsbanan och ställer sig bakom ett antal av strategins ställningstaganden, har synpunkter på delar av strategin och föreslår ett antal revideringar.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till remissyttrande med några ytterligare tillägg.

Yttrande om solcellsanläggning

Länsstyrelsen i Värmland har gett Arvika kommun möjlighet att yttra sig om ett samråd enligt miljöbalken som gäller en solcellsanläggning i Arvika kommun. Kommunens bedömning är att det aktuella området inte är en lämplig placering för solcellsanläggningen utifrån det beslutsunderlag som nu finns.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till yttrande till Länsstyrelsen.

Motion om ändrad taxa för att ta del av allmänna handlingar i digitalt format

En motion föreslår att taxan för att ta del av allmänna handlingar i digitalt format ändras. Den nuvarande taxan gäller för både papperskopia och digitalt format. Motionen föreslår att taxan för utlämnande av allmänna handlingar i digitalt format ändras så att den motsvarar kostnaden för den faktiska hanteringen samt att det ska vara gratis om hanteringen är 15 minuter eller mindre.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att taxa för allmänna handlingar beslutades i Kommunfullmäktige den 26 juni 2023.

Motion om parkeringstillstånd

En motion föreslår att kommunen ska utfärda parkeringstillstånd för alla hemtjänstfordon. Kommunen bedömer att det redan finns möjlighet att utfärda tillstånd.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att verksamheten redan idag kan begära tillstånd.

Motion om kontorslokaler i Hillringsberg

En motion föreslår att kommunen ska bygga ett företagscenter i Glava med kontorsplatser för företag, sommarboende och kommunanställda i Arvika Lokal och Mark AB:s lokaler i Hillringsberg, solcellsfabriken.

Anläggningen hyrs för närvarande ut till två hyresgäster, som behöver godkänna och medverka till en etablering. Några andra lokaler bedöms inte tillgängliga. Hyresgästen Glava Energy Center har ett regionalt uppdrag inom smart specialisering och en långsiktig ambition att kunna erbjuda platser till uppstartsbolag i sina lokaler, vilket kan skapa möjligheter på sikt.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att Arvika Lokal och Mark AB äger lokalerna, att de är uthyrda i sin helhet, att en av hyresgästerna har ambitionen att erbjuda uppstartsbolag lokaler samt att det inte finns några andra tillgängliga lokaler.

Medborgarförslag om utomhusgym vid Prästängens motionsspår

Ett medborgarförslag vill se att kommunen anlägger ett utomhusgym vid motionsspåret på Prästängen.

Idag finns två utomhusgym i centrala Arvika som kommunen ansvarar för, ett i Styckåsskogen och ett i stadsparken. Ett nytt utomhusgym kostar mellan 300 000–700 000 kronor plus kostnader för drift och underhåll. Frågan har diskuterats de senaste åren, med flera förslag och önskemål om nya utomhusgym.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tackar för förslagsställarens engagemang och synpunkter, och konstaterar att kommunen kommer behöva prioritera bland målgrupper och platser om det blir framtida satsningar på utomhusgym.

Medborgarförslag om bilpool för allmänheten

Ett medborgarförslag önskar se en bilpool för allmänheten, men kommunallagen sätter gränser för kommunens möjlighet att anordna en bilpool. Däremot kan Kommunledningsstaben vägleda intressenter vidare om de önskar starta en bilpool. Det kan till exempel vara ett privat initiativ till en förening, ett kooperativ, som erbjuder uthyrning. En sådan lösning är intressant ur etableringssynpunkt och angelägen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tackar för förslagsställarens engagemang och synpunkter, samt hälsar att kommunen gärna ser privata initiativ för att utveckla en bilpool och kan stödja intressenter, såväl kooperativ som företag. Däremot sätter kommunallagen gränser för kommunens möjligheter att anordna en bilppol.

Medborgarförslag om Sveriges innersta hamn

Ett medborgarförslag menar att Arvikas hamn har samma möjligheter att utvecklas till ett resmål för besökare och för Arvikas invånare som hamnen i Oslo. Vidare menas att badmöjligheter, strandpromenader, restauranger och bostäder är något Arvika borde ta efter.

I den fördjupade översiktsplanen för hamnen finns en målbild som innehåller delar av det som förslaget lyfter, till exempel planer för bostäder, verksamheter, strandpromenader och möjligheter till rekreation. Nästa steg är detaljplanering av området, hantering av markföroreningar, åtgärder för bättre vattenkvalitet och finansiering. Detta arbete pågår och det är angeläget att ta del av bra exempel.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tackar för förslagsställarens engagemang och synpunkter samt välkomnar goda inspel för en framtida utveckling av hamnområdet i Arvika.

Remiss om uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet

Regeringskansliet har gett Arvika kommun möjlighet att yttra sig om en promemoria som gäller uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet samt stärkt skydd för enskildas uppgifter i Adoptionskommissionens verksamhet.

Kommunen bedömer att det inte finns något att anmärka på i promemorians förslag om lagändringar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att det inte finns något att erinra mot promemorians förslag om lagändringar.

Remiss om skydd för utsatta vuxna

EU har presenterat ett förslag om gemensamma regler till skydd för utsatta vuxna vid gränsöverskridande situationer. Förslaget berör bland annat behörig domstol, tillämplig lag, ett europeiskt fullmaktsintyg och en sammankoppling av myndigheternas register.

Kommunen bedömer att det är positivt med ett gränsöverskridande skydd för vuxna som på grund av nedsatt eller bristande personlig förmåga inte kan försvara sina intressen. Samtidigt menar kommunen att det är svårt att bedöma vad som påverkas om förslaget införs.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att det inte finns något att erinra kring remissen.

Val av ledamot till Kommunledningsutskottet

Kommunstyrelsen ska utse en ny ledamot till Kommunledningsutskottet efter Ute Attermeyer (MP). Förslaget är Filip Pontelius (MP).

Beslut: Kommunstyrelsen utser Filip Pontelius (MP) till ledamot i Kommunledningsutskottet.

Hjälpte informationen på sidan dig?