Från Kommunstyrelsen 11 juni

Artikeln publicerades 12 juni 2024

Här finns beslut i korthet från Kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni.

Kommunstyrelsen beslutade om strategisk plan 2025-2027 och budget för 2025. Protokollet med alla ärenden publiceras på webbplatsen när det är justerat.

Strategisk plan och budget

Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan 2025‑2027 samt budget för 2025. Mer information i nyheten på arvika.se.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Strategisk plan 2025‑2027 och budget för 2025.

Redovisning av sponsring under 2023

Under år 2023 sponsrade de kommunala bolagen föreningar till ett sammanlagt värde om totalt 324 864 kronor. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har prioriterats.

Kommunen ger i huvudsak stöd till föreningar genom föreningsbidrag eller genom tillväxtskapande åtgärder. Kommunen kan också stödja evenemang som bidrar till besöksnäringen. Sponsring tillämpas endast i undantagsfall och då till elitsponsring.

2019 antog Kommunfullmäktige en sponsringspolicy för Arvika kommun och bolagen. Se protokoll för mer information.

Beslut: Kommunstyrelsen bedömer för sponsring följer riktlinjerna enligt den framtagna sponsringspolicyn.

Motion om att utveckla besöksnäringen i Arvika

En motion föreslår att Arvika kommun tar initiativ till och är huvudman för en grundlig genomgång av hur besöksnäringen i kommunen ska utvecklas. Enligt motionen bör utvecklingen ske i samverkan med aktörer i branschen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen och att kommunledningsstaben ges i uppdrag att utreda hur besöksnäringen i kommunen kan utvecklas.

Motion om att flytta fritidsbanken

I en motion föreslås att förvaltningen ser över möjligheten att flytta Fritidsbanken till samma eller närliggande lokaler som Ungdomsgården vid gamla Hagaskolan.

Beslut: Kommunstyrelsen anser att Fritidsbankens nuvarande lokal är strategiskt belägen med rimlig hyra. Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.

Motion om ändrad skolmat för minskade utsläpp

I en motion vill initiativtagaren att Arvika kommun inspireras och lär av forskningsprojekt i Lund för att få en mer klimatsmart lunchtallrik i kommunens skolor.

Beslut: Då kostenheten i kommunen redan arbetar med klimatsmarta rätter föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Medborgarförslag - parkbänkar vid gång/cykelbanan ut till Västra Sund

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska ställa ut parkbänkar längs med gång- och cykelvägen ut till Västra Sund.

Beslut: Kommunstyrelsen tycker att det är en god och genomförbar idé och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att genomföra medborgarförslaget.

Medborgarförslag - utveckla Fritidsbanken

I ett medborgarförslag föreslås att Fritidsbanken utvecklas till en verktygs- och fritidsbank. Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren för engagemang men bedömer att medborgarförslaget ej är möjligt att genomföra då det bryter mot Fritidsbankens stadgar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Detaljplan för fastigheten Fälgkorset 2

Planområdet är beläget cirka tre km öster om centrala Arvika. Tanken med detaljplanen är att ge möjlighet till att bilda ny fastighet som omfattar del av Vägvisaren 1, del av Däcket 1, del av Gate 2:1 samt hela Fälgkorset 2 - för att möjliggöra livsmedelshandel på fastigheten. Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning, Kommunledningsstaben har tagit ställning till inkomna synpunkter.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Fälgkorset 2.

Försäljning av fastigheter

ALAM fastigheter AB, c/o Arvika-Eda taxitransporter AB, önskar köpa fastigheterna Arvika Blästern 10 och 13 som idag ägs av Arvika kommun. Tanken är att köparna ska utveckla befintlig verksamhet och även utveckla ny verksamhet, allt i överensstämmelse med gällande detaljplan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar om försäljning av fastigheterna Arvika Blästern 10 och 13 till priset 607 869 kronor.

Preliminär budget för hjälpmedelsnämnden 2025

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland sker på lika villkor oavsett var man bor i länet, hälften av kostnaden belastar kommunerna och hälften Region Värmland.

Förväntad kostnad för den gemensamma hjälpmedelsnämnden år 2025 är 8,2 miljoner kronor. Enligt den preliminära budgeten för nästa år blir kostnaden för 419 821 kronor för Arvika kommun, det vill säga en ökning med 10 235 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att Arvika kommun ställer sig bakom förslag på budget år 2025 för den gemensamma hjälpmedelsnämnden.

Rapport över ej verkställda beslut

De olika verksamheterna inom Vård och omsorg rapporterar sammanlagt 21 ej verkställda beslut under första kvartalet 2024. Det vill säga beslut som inte verkställts inom tre månader som lagen kräver.

Lärande och stöd har två inrapporterade beslut som ej verkställts i tid.

Beslut: Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten för första kvartalet 2024.

Granskning av samverkan kring missbruksvård

Arvika kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och kommunrevisorerna i övriga kommuner i Värmland genomfört en gemensam granskning av samverkan kring missbruksvård. Granskningens syfte har varit att bedöma om berörda nämnder utifrån sina olika ansvar och uppdrag har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring i syfte att bedriva missbruksvården på ett effektivt sätt.

Efter granskningen har rekommendationer lämnats till Kommunstyrelsen och Socialnämnden i Arvika kommun och Individ- och familjeomsorgen har utifrån detta bland annat uppdaterat rutiner samt sett över arbetssätt vad gäller missbruksvården.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat svar på rapport avseende granskning av samverkan kring missbruksvård.

Hjälpte informationen på sidan dig?