Förslag till delårsrapport vidare till fullmäktige

Artikeln publicerades 20 oktober 2023

Förslaget till delårsrapport visar att vi går mot ett förväntat överskott på 44 miljoner för 2023. Nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkterna, men soliditeten är god och verksamhetsmålen kommer att uppfyllas.

Förslaget till delårsrapport har nu passerat Kommunstyrelsen och ett slutligt godkännande kommer att tas i fullmäktige i november. Delårsrapporten omfattar årets första åtta månader och ger en möjlighet att reflektera över vad som hänt hittills under året och vad vi ser framför oss.

Vi bedriver en bred och viktig verksamhet i vår koncern. Till större delen drivs verksamheten i enlighet med planen, men det sker förändringar i vår verksamhet och vi påverkas även av det som sker i vår omvärld. Rysslands invasion i Ukraina, elpriser, inflationen med mera har påverkat oss och kommer att påverka planeringsförutsättningarna framöver. Förutom att vi kan anta ökade kostnader, är också osäkerheten en faktor som vi måste hantera.

Efter årets första åtta månader uppgick resultatet för kommunen till 30,6 miljoner kronor. För helåret prognostiserar vi ett resultat på 43,8 miljoner kronor.

Förväntat underskott mot ram på 15 miljoner

Kommunstyrelsen följer varje månad den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen. Både delårsrapporten och dessa uppföljningar med prognoser visar att Kommunstyrelsen inte fullt ut kommer att klara av att bedriva verksamheten inom den av Kommunfullmäktige beslutade ramen. Bedömningen är att det samlade prognostiserade underskottet kommer att uppgå till cirka 15 miljoner kronor vid årets slut. Avvikelserna återfinns främst inom våra största verksamheter Lärande och stöd samt Vård och omsorg. Ett arbete pågår för att kunna bedriva verksamheten inom den ekonomiska ramen.

Nettokostnader ökar mer än skatteintäkter

Vi ser även att nettokostnaderna för våra verksamheter har ökat, främst med anledning av ökade personalkostnader, men även på grund av kostnadsökningar kopplat till den höga inflationen, till exempel för hyror, bränsle, energi, transporter och IT-licenser. Vi ser även andra större kostnadsökningar, främst inköp av tillfälligt inhyrd personal.

Det är problematiskt att nettokostnaderna kraftigt överstiger skatteintäkternas utveckling. Vi måste därför se över kostnadsbilden och vidta åtgärder för att undvika att kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna över tid.

Överskott inom finansförvaltningen på 85 miljoner

För det som vi kallar finansförvaltningen prognostiseras ett överskott på cirka 85 miljoner kronor. Här återfinns våra skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag samt vår pensionsmedelsförvaltning. Det prognostiserade överskottet beror främst på orealiserade vinster i kommunens pensionsmedelsförvaltning. Kommunen har även högre skatteintäkter/generella statsbidrag än budgeterat på cirka 40 miljoner kronor.

Soliditeten är god

Begreppet soliditet används för att visa hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Kommunens soliditet ligger på en hög och stabil nivå, vilket är ett resultat av att tillgångarna finansierats av eget kapital och inte genom lånefinansiering. Detta innebär en god betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten är lägre i koncernen, vilket beror på att bolagen i större utsträckning lånar till sina investeringar, men soliditeten är även för kommunkoncernen stabil och i nivå med de senaste åren.

De övergripande verksamhetsmålen kommer att nås

I kommunens strategiska plan talas om övergripande verksamhetsmål för olika målområden. När det gäller måluppfyllelse avseende de övergripande verksamhetsmålen är vår bedömning att målen inom de fyra målområdena Invånare, Medarbetare, Tillväxt och utveckling samt Miljö och klimat kommer att nås. Indikatorernas målvärde bedöms uppfyllas till 90 % eller mer. Så bedömningen är att vi är på god väg att ha god ekonomisk hushållning även kopplat till vår verksamhet.

Delårsrapporten kommer att publiceras på webbplatsen så snart den passerat Kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?