Lyssna på sidan Lyssna
2019-03-08

Detaljplan Fågelsången

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Fågelsången 2 med flera och sänds nu ut för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och bygglagen.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen för fastigheten Fågelsången 2, från bostad till förskola. Detaljplanen ska även möjliggöra en utbyggnad av den befintliga förskolan.

Enligt plan- och bygglagen ska länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget beredas tillfälle för granskning.

Syftet med granskningen är att förbättra beslutsunderlaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Planhandlingar finns tillgängliga på bland annat webbplatsen.

Synpunkter på granskningshandlingen kan lämnas skriftligen senast den 29 mars 2019 till: Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Jenny Bollner, tfn 0570-828 47.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

karta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-08