2020-10-14

Delårsrapport för 2020 är klar

Delårsrapporten för Arvika kommun prognostiserar ett överskott för 2020 på nästan 41 miljoner kronor – men överskottet beror till stor del på att kommunen fått kompensation för ”coronakostnader” på olika sätt. Kommunens kärnverksamheter fortsätter att gå minus och den pågående översynen av verksamheterna fortsätter därför.

Ekonomistaben har nu tagit fram ett förslag till delårsrapport för Arvika kommun och dess bolag. Delårsrapporten omfattar perioden januari till augusti och kan sägas vara ett minibokslut. Förutom detta bokslut ingår även en budgetuppföljning med prognos för kommunens verksamheter och för de kommunala bolagen.

Resultatet för kommunen för perioden januari – augusti visar ett överskott på 51,4 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2020 landar på 40,9 miljoner kronor.

- Det är ett bra resultat, men beror till stor del på att kommunen fått kompensation för en stor del av periodens sjuklönekostnader liksom extra generella statsbidrag med anledning av Covid-19, säger Peter Söderström, Kommunstyrelsens ordförande.

I delårsrapporten lyfts även budgetföljsamheten kopplat till de budgetramar som är fastställda av Kommunfullmäktige för 2020. Sammanställningen visar att Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 23,7 miljoner kronor vid årets slut. Det prognostiserade underskottet gäller främst Lärande och stöd (-23,2 mkr) samt Vård och omsorg (-10,8 mkr). Kommunledningen prognostiserar ett överskott på 4,4 miljoner kronor och Kommunledningsstaben ett överskott på 4,3 miljoner.

- Eftersom Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott är det oerhört viktigt att vi fortsätter det sedan tidigare påbörjade arbetet med att se över alla våra verksamheter, säger Peter Söderström.

Kommunstyrelsen får varje månad information om uppföljning av ekonomi och verksamhet i form av månadsuppföljningen. Kommunstyrelsen gav därför redan i februari uppdrag till kommundirektören att tillsammans med sin förvaltning ta fram förslag på åtgärder för att kunna bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna.

På Kommunstyrelsens möte i juni togs beslut om åtgärder för att minska kostnaderna inom Lärande och stöd samt Vård och omsorg.

- Vi ser nu att detta arbete börjar att ge resultat, säger Peter.

Delårsrapporten behandlades av Kommunledningsutskottet och Kommunstyrelsen den 12 oktober och skickas nu vidare för slutligt antagande av Kommunfullmäktige den 26 oktober.

När delårsrapporten är antagen kommer den att publiceras på kommunens webbplats. I delårsrapporten kan du då bland annat läsa om måluppfyllelse och viktiga händelser, liksom verksamhetsberättelser för bolag, nämnder och förvaltning.

stadshuset

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-14