Lyssna på sidan Lyssna
2019-10-11

Delårsrapport för 2019 klar

Delårsrapporten för Arvika kommun prognostiserar ett förväntat underskott på nästan 10 miljoner, som kommunen måste komma till rätta med under de kommande tre åren, om det skulle bli så. Arbetet med att se över verksamheterna för att minska underskottet har pågått sen i februari och intensifieras nu med målet att få en ekonomi i balans.

Nu har Ekonomistaben tagit fram ett förslag till delårsrapport för Arvika kommun och dess bolag. Delårsrapporten omfattar perioden januari till augusti och kan sägas vara ett minibokslut. Förutom detta bokslut ingår även en budgetuppföljning med prognos för kommunens verksamheter och för de kommunala bolagen.

Resultatet avseende kommunen för perioden januari-augusti 2019 visar ett överskott på 69 miljoner kronor. Prognosen för helåret landar på ett överskott på 49,6 miljoner kronor. Det kan verka som ett bra resultat, men bygger till stor del på vår värdering av pensionsmedelsförvaltningen. (Det vill säga att de pengar som kommunen placerat i aktier och fonder för att klara av att betala ut framtida pensioner, har gett bra avkastning.)

Detta resultat ska rensas från vissa poster från pensionsmedelsförvaltningen (som enligt ny lagstiftning från och med i år, ska värderas till marknadsvärdet). Värdeförändringen från pensionsmedelsförvaltningen ska sedan räknas bort från resultatet och då får vi fram något som kallas för balanskravsresultat. Det här är det viktigaste resultatet - och då pekar prognosen för helåret istället på ett minus på 9,8 miljoner kronor. Om denna prognos håller innebär det att kommunen måste täcka detta underskott inom de tre kommande åren!

I delårsrapporten lyfts även budgetföljsamheten kopplat till de budgetramar som är fastställda av Kommunfullmäktige för 2019. Av denna sammanställning framgår att Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 52,9 miljoner kronor vid årets slut. Det prognosticerade underskottet avser främst Lärande och stöd (44,3 miljoner) samt Vård och omsorg (11,9 miljoner), men även andra verksamheter visar mindre underskott.

- Det är oerhört viktigt att vi fortsätter det sedan tidigare påbörjade arbetet med att se över alla våra verksamheter, säger kommunalrådet Peter Söderström. Kommunstyrelsen får varje månad information om uppföljning av ekonomi och verksamhet i form av ”Kommundirektörens rapport”. Kommunstyrelsen gav därför redan i februari uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag på åtgärder för att kunna bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna.

- Ett arbete pågår, men det är av yttersta vikt att arbetet intensifieras för att i möjligaste mån minimera underskottet, säger Peter Söderström.

Parallellt med ovanstående pågår arbetet med att ta fram åtgärder för att kunna bedriva verksamheterna inom de ekonomiska ramarna på sikt. Bland annat görs dessa åtgärdsförslag tydliga i samband med att verksamhetsplanerna inför 2020-2022 ska fastställas av Kommunstyrelsen i december. Målet måste vara en budget i balans.

Delårsrapporten kommer nu att behandlas av Kommunledningsutskottet och Kommunstyrelsen den 14 oktober. Delårsrapporten skickas sedan vidare för slutligt antagande av Kommunfullmäktige den 28 oktober.

När delårsrapporten är antagen kommer den att publiceras på kommunens webbplats. I delårsrapporten kan du då också läsa om måluppfyllelse, viktiga händelser och personalförhållanden under perioden, kommunens och koncernens organisation, verksamhetsberättelser för bolag, nämnder och förvaltning.

stadshuset

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-11