2020-06-11

Åtgärdsförslag för budget i balans

Den 11 maj behandlade Kommunstyrelsen den fördjupade ekonomiska uppföljningen efter april månad. Kommunens resultat prognostiserades då till - 85,4 miljoner kronor. Det beslutades då att kommundirektören skulle fortsätta och intensifiera arbetet med att vidta åtgärder för att få en budget i balans.

Verksamheterna Lärande och stöd samt Vård och omsorg redovisade i april ett underskott, och under våren har det pågått ett arbete med åtgärdsförslag för att anpassa verksamheterna till de fastställda ekonomiska ramarna och få en budget i balans 2020.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 8 juni att ge kommundirektören i uppdrag att verkställa följande förslag på besparingsåtgärder.

För verksamheten Lärande och stöd kommer följande åtgärdsförslag genomföras;

Elevhälsan

 • Omstrukturering av ungdomsgård samt snävare tolkning av LSS-boende vid skolgång. Helårseffekt 1,0 mnkr.

Förskolan

 • Anpassning av antal förskoleavdelningar med anledning av färre födda barn. Helårseffekt 2,6 mnkr.
 • Lokalanpassning förskola Glava. Helårseffekt 0,3 mnkr.
 • Anpassning av lokalkostnader enskilda förskolor, restriktivitet gällande platser i andra kommuner och minskad lektorsresurs. Helårseffekt 0,9 mnkr.

Grundskolan

 • Minskad grundbemaning och ökade gruppstorlekar inom grundskolan. Det blir färre klasser totalt i kommunen och därmed att det kan bli del av tjänst över hos personal. Besparingen ligger då i att det behövs färre visstidsanställningar. Helårseffekt 2,6 mnkr.
 • Minskade skolskjutskostnader genom samordning av start- och sluttider. Helårseffekt 0,3 mnkr.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

 • Nytt uppdrag till ANC avseende vuxenutbildning. Minskad vägledningsresurs för vuxna. Helårseffekt 1,8 mnkr.
 • Utbyte av datorer med successiv övergång till Chromebooks. Helårseffekt 0,9 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

 • Anpassning av kostnader i verksamheten. Helårseffekt 0,8 mkr (verksamhetens hela budget är 132 mkr)

Den sammanlagda helårseffekten av åtgärderna inom Lärande och stöd uppgår till 11,2 miljoner kronor.

För verksamheten Vård och omsorg kommer följande åtgärdsförslag genomföras;

Hemtjänst inkl servicehus

 • Hemtjänsten inklusive servicehusen har resursfördelningssystem, det vill säga när biståndshandläggare beslutar insatser följer det med resurser (budget) till enheterna. Biståndshandläggarna gör uppföljningar av insatser i tidigt skede när brukare har kommit hem från sjukhus. Detta innebär ibland ändrade beslut och därmed resurser till enheterna, som behöver ställa om utifrån ändrade förutsättningar. Helårseffekt 3,6 mnkr.

Social dagverksamhet

 • Stänga social dagverksamhet. Insatsen beslutas enligt Socialtjänstlagen. Verksamheten har varit stängd från mars/april på grund av covid-19. Helårseffekt 0,4 mnkr.

Daglig verksamhet LSS

 • Anpassa bemanning inom daglig verksamhet LSS genom ett förändrat arbetssätt gällande Arvika 100%. Medarbetare har valt att gå upp i arbetstid och denna tid användas för att täcka korttidsfrånvaro istället för köp av tjänst via Bemanningscentralen. Helårseffekt 0,6 mnkr.

Särskilt boende

 • Översyn av servicetjänster inom äldreboende. Helårseffekt 0,2 mnkr.

Den sammanlagda helårseffekten av de åtgärderna inom Vård och omsorg uppgår till 4,8 miljoner kronor.

Den totala helårseffekten av åtgärderna inom Lärande och stöd och Vård och omsorg uppgår till 16 miljoner kronor.

- Varken vi tjänstepersoner, eller de förtroendevalda, tycker att detta är några enkla saker att fatta beslut om. Dock är det så att vi i nuläget använder mer pengar än det som skatteintäkter och statsbidrag räcker till. I längden är det ohållbart. Därför har Kommunstyrelsen, efter förslag från oss tjänstepersoner, fattat beslut om åtgärderna. Det handlar inte om att spara pengar utan om att sänka våra kostnader, i huvudsak genom att sänka ambitionsnivån på det vi erbjuder kommuninvånarna, säger kommundirektör Hans Karlsson.

näcksros

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-11