2020-05-20

"Arvika hamn" är antaget!

Kommunstyrelsen har beslutat om antagande för fördjupad översiktsplan för Arvika hamn, utställningshandling, miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt utlåtande enligt PBL 3 § 19.

Fördjupad översiktplan för hamnområdet i Arvika var ute på samråd under perionden 14 december 2018 till 8 februari 2019 och utställning ägde rum under perioden 22 november 2019 till 31 januari 2020. 

Efter utställningen har inkomna synpunkter sammanställts och bemöts. De förändringar som gjorts efter utställningen och inför antagandet är att information om hållbar stadsutveckling har lagts till. I och med framtagande av hållbarhetsplanen säkras bygget av en hållbar stadsdel i hamnområdet.

Nästa steg är nu att jobba vidare för en planskild korsning i höjd med palmvikenrondellen. Det är Trafikverket som i slutändan ser till att det hamnar i deras regionala eller nationella planering. Tidsplan finns ännu inte.

Arbete med att handla upp ett kontrollprogram för grundvatten och platsspecifika riktvärden pågår också med en sammanställning av gamla undersökningar. Enligt det programmet och hållbarhetsprogrammet bestäms prioriteringar för detaljplanering och vilken ordning arbetet ska fortsätta

Arbete med att förbereda för sanering pågår också.

Den fördjupade översiktplanen för Arvika hamn skickas sedan vidare för slutligt antagande av Kommunfullmäktige den 25 maj.

kartbild över hamnområdet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-20