Vision

Höstsol

Arvika kommuns vision är "Arvika – en attraktivare kommun".

Visionen beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Den görs konkret genom strategiska mål och strategier inom fem olika områden:

 • Invånare och kunder
 • Medarbetare
 • Tillväxt och utveckling
 • Miljö och klimat
 • Ekonomi

Genom att arbeta mot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning menar vi i Arvika att vi använder våra resurser så att vi tar hänsyn till både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

Verksamhetsidé

”Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft.”

Strategiska mål och strategier

Våra strategiska mål för god ekonomisk hushållning är…

… att vi är en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet.

Våra strategier för att uppnå målet

 • Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka
 • Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda
 • Vi ser möjligheter med mångfald
 • Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet

 

… att vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service.

Våra strategier för att uppnå målet

 • Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter
 • Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel
 • Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande

… att vi är en hållbar kommun, som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling

Våra strategier för att uppnå målet

 • Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har
 • Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer
 • Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv
 • Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap
 • Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå
 • Vi arbetar för en god folkhälsa

... att vi är en hållbar kommun, med miljö- och klimatfrågorna i fokus

Våra strategier för att uppnå målet

 • Vi arbetar för ökad resurshushållning
 • Vi producerar och använder förnyelsebar energi
 • Vi arbetar för en giftfri vardag
 • Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, ska och trärådvara med mera.
 • Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra

… att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvars­fullt sätt

Våra strategier för att uppnå målet

 • Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav
 • Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling
 • Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budget följsamhet i verksamheterna
 • Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel

Du hittar det kompletta Visionsdokumentet i länkrutan "Mer information".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-07
Kontakta oss
 • 1. Kommunledningsstab
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Anna Wikstrand
 • Bitr kommundirektör
 • Tfn 0570-816 95