Lyssna på sidan Lyssna

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Antagen av Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 288.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2016, § 239.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Arvika kommuns kostnader för offentlig kotroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning
2. registrering av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. extra offentlig kontroll
5. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll i övrigt samt utfärdande av exportintyg.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.

4 § Denna taxa räknas upp årligen med index (90% arbetskostnadsindex plus 10 % konsumentprisindex).

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Myndighetsnämnden.

Timavgift, årlig offentlig kontroll

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 050 kronor per timme kontrolltid för årlig offentlig kontroll. Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

Avgift för prövning

7 §  Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG–förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 10 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.

Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

8 § För godkännande av en anläggning som avses i 6 §, med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §.

9 § Avgift för prövning i ärende om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering

10 §  Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Myndighetsnämnden beslutar för anläggningen.

Kontrolltiden bestäms genom
• en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet
• produktionens storlek och konsumentgrupper
• bedömning av eventuellt kontrolltidstillägg avseende behovet av informationsrelaterad kontroll
•  samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten

Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

12 §  Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

13 §  Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.

14 §  Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

15 §  Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar

16 §  För Myndighetsnämndens bemanning vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 4 § livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.

Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen.

Avgiften ska betalas kvartalsvis.

Avgift för extra offentlig kontroll

17 §  Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för resor, provtagning och analys av prover.

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 935 kronor per timme kontrolltid för extra offentlig kontroll.

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 882/ 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.

Nedsättning av avgift

18 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av Myndighetsnämnden i varje enskilt fall.

Avgiftens erläggande m.m.

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Arvika kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på fakturan.

Verkställighetsfrågor m.m.

21 §  Av 33 § livsmedelslagen framgår att Myndighetsnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

22 §  Av 31 § livsmedelslagen framgår att Myndighetsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.
____
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-25
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Catarina Bernau
  • Miljöchef
  • Tfn 0570-817 47