Hamntaxa

Antagen av Kommunfullmäktige den 25 maj 1972, § 93.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289.

Fartyg (båtar, pråmar)

Allmänna bestämmelser

 • Hamnavgiften ska, där ej nedan annorlunda sägs, utgå varje gång fartyg ankommer till hamnen eller avgår därifrån.
Hamnavgift

Hamnavgift

Avgift

För fartyg om tio ton dödvikt eller därutöver i inrikes fart,

för varje anlöp

 500 kr

Särskilda bestämmelser

 • Fartyg, som ämnar anlöpa hamnen, skall senast två arbetsdagar före beräknat anlöp anmäla detta till Samhällsbyggnad miljö och service, Teknisk försörjning, för besked om hamnplats finns disponibel.
 • För fartyg, som kvarligger i hamnen och upptar kajplats utöver två dygn, ska för varje dygn erlägga särskild liggetidsavgift — 100 kronor per dygn — för första månaden, därefter 2 000 kronor per månad.
 • Fartyg, vilket gör regelbundna, för allmänhet tillgängliga linjeresor på hamnen i huvudsaklig överensstämmelse med turlista, som godkänts av Arvika kommun, är befriade från avgift.
 • För fartyg om tio ton dödvikt eller därunder träffas överenskommelse om hamnavgift.

Från hamnavgift för fartyg är befriade:

 • Örlogs-, tull-, lots- och fyrfartyg samt svenska statens eller annan stats fiskeribevakningsfartyg eller fartyg för fiskeriundersökningar, då sådant fartyg användes uteslutande för sitt ändamål.
 • Fartyg som nyttjas i hamnens tjänst.

Varor

 
Allmänna bestämmelser

 • Hamnavgift för varor, som i hamnen lossas eller lastas, ska utgå med nedan angivna belopp:
Avgift för varor

Varuslag

Kvantitet för beräkningen

Avgift

Samtliga varuslag

Ton/m3

10 kr

Särskilda bestämmelser

 • Minsta avgiften för en varupost är 500 kronor.
 • Plats för tillfälligt upplag av gods i hamnen överenskommes med Arvika Teknik AB.

Från hamnavgift för varor är befriade:

Förnödenheter och proviantartiklar för fartygets eget behov.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Anna Wikstrand
 • Bitr kommundirektör
 • Tfn 0570-816 95
Mer information