Brandskyddskontrolltaxa

Antagen av Kommunfullmäktige den 25 april 2005, § 69
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 28 oktober 2013, § 204.

Uppräkning sker varje år med sotningsindex som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tillämpningsområde: Arvika kommun fr o m 2022-01-01

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Avgifter för brandskyddskontrollAngivna avgifter kr. inkl. moms

1.

Objekt i småhus


1.1GrundavgiftInställelse för utförande av brandskyddskontroll


1.1.1

Helårsbebott hus

375

1.1.2

Fritidshus

586

1.2 Kontrollavgift


1.2.1

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

703

1.2.2

Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 1.2.1

313

1.3Tilläggsavgift


 

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4

2.

Övriga objekt


2.1Kontrollavgift


 

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4

3.

Avgift för efterkontroll


 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning

4.

Särskilda bestämmelser


4.1

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av


4.2

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden


4.3

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder


4.4

Timersättning utgår per man med x). För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen

x)938

4.5

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen

5.

Indexreglering av taxanErsättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat SotningsindexSidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-24
Kontakta oss
  • 156. Räddningstjänst
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Mattias Larsson
  • Räddningschef
  • Tfn 0570-826 28