Lyssna på sidan Lyssna

Reglemente för Patientnämnden

Antaget av Kommunfullmäktige den 22 februari 1999, § 20.
Senast ändrat av Kommunfullmäktige den 26 september 2011, § 134.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Patientnämndens verksamhet

Verksamhetsområde

§ 1
Patientnämnden har till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård som enligt hälso- och sjukvårdslagen bedrivs av kommunen eller enligt avtal med kommunen och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.

Särskild förvaltning

§ 2
Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården genom att:

  • hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
  • hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet
  • rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter

Nämnden ska inte överta uppgifter som ankommer på Kommunstyrelsen, förvaltningar eller kommunens arbetstagare eller minska deras ansvar för verksamheten. Nämnden har inte heller några disciplinära befogenheter.

Övrig förvaltning

§ 3
Patientnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister, som nämnden för sin verksamhet förfogar över. Nämnden ska utse personuppgiftsombud som tillser att personuppgifter hanteras på ett lagligt och korrekt sätt.

Delegering från Kommunfullmäktige

§ 4
Fullmäktige medger att Patientnämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Patientnämndens sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).

§ 5
Patientnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde utom ärenden om betalning av fordran, antagande av ackord och ingående av förlikning i kravärenden.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 6
Patientnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer, som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Nämnden ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning

§ 7
Patientnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Bland ledamöterna utses en ordförande och en vice ordförande.

Jäv

§ 8
En ledamot, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

§ 9 
En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens kansli.

Ersättare för ordföranden

§ 10
Vid förfall för ordförande går vice ordföranden in i dennes ställe.

Kallelse

§ 11
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Närvarorätt för kommunalråd

§ 12
Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden i nämnden även om kommunalrådet inte är ledamot eller ersättare i nämnden. Närvarorätten gäller inte ärenden, som rör myndighetsutövning.

Justering av protokoll

§ 13
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 14
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt.

Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt, som har fastställts för justering av protokollet.

Delgivning

§ 15
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, eller anställd, som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 16
Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn ska undertecknas på sätt nämnden bestämmer.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-25
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Utredningssekreterare
  • Tfn 0570-814 21
Mer information