Lyssna på sidan Lyssna

Reglemente för Överförmyndarnämnden

Antaget av Kommunfullmäktige den 25 november 2002, § 111
Senast ändrat av Kommunfullmäktige den 27 november 2006, § 189

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Överförmyndarnämndens verksamhet

Verksamhetsområde

§ 1
Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.

Särskild förvaltning

§ 2
Överförmyndarnämnden ska inom verksamhetsområdet vara:

  • ansvarig för arbetet att effektivisera administrationen
  • ansvarig för informationsverksamheten.

Ekonomisk förvaltning

§ 3
Överförmyndarnämnden ska inom verksamhetsområdet:

  • underhålla och förvalta kommunens lösa egendom.

Övrig förvaltning

§ 4
Överförmyndarnämnden är registeransvarig för de personregister, som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

Delegering från Kommunfullmäktige

§ 5
Fullmäktige medger att Överförmyndarnämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. Överförmyndarnämndens sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).

§ 6
Överförmyndarnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde utom ärenden om betalning av fordran, antagande av ackord och ingående av förlikning i kravärenden.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 7
Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer, som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Överförmyndarnämnden ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning

§ 8
Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. En ordförande och en vice ordförande ska utses.

Förhinder

§ 9
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§ 10
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärende har handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 11
En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens expedition som kallar in ersättare. Den ersättare kallas, som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

§ 12
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Kallelse

§ 13
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast tre dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Närvarorätt för kommunalråd

§ 14
Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna, men inte i besluten vid sammanträden i nämnden även om kommunalrådet inte är ledamot eller ersättare i nämnden.

Närvarorätten gäller inte ärenden, som rör myndighetsutövning.

Justering av protokoll

§ 15
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 16
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt.

Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt, som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

§ 17
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd, som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 18
Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn ska undertecknas på sätt nämnden bestämmer.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-25
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Utredningssekreterare
  • Tfn 0570-814 21