Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utgör motor i demokratiarbetet och medborgardialogen, samt beslutar i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Kommunfullmäktiges framtidsgrupp bidrar i denna process och fokuserar på uppdrag där underlag tas fram för debatt och dialog.

Kommunstyrelsens roll är att bereda ärenden för politiskt beslut i Kommunfullmäktige, samt ansvara för all verksamhet utom den myndighetsutövning som hör till Myndighetsnämnden.

Kommunens styrfilosofi ska vara framtidsinriktad, bygga på förverkligandet av visionen för Arvika kommun, ekonomiska styrprinciper och på de av Kommunfullmäktige antagna kärnvärdena. Dessa kärnvärden sak genomsyra både den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen.

 • Medborgarfokus
 • Stolthet
 • Resultatinriktning
 • Öppenhet
 • Förnyelse

Antagen av Kommunfullmäktige den 24 april 1978, § 77.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 30 mars 2020, § 73.


Utöver det som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter (5 kap 5, 8 §§)

§ 1
Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. Ersättare utses med hälften av antalet ordinarie platser i fullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium (5 kap 11 §)

§ 2
De år då val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland sina ledamöter en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Presidieval förrättas på första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.

Presidiet väljs för hela mandatperioden.


§ 3
Tills presidieval har förrättats, tjänstgör som ordförande, om fullmäktige inte beslutar annat, den som varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderpresident).


§ 4
Om någon medlem av presidiet avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av mandatperioden.


§ 5
Fullmäktiges presidium har till uppgift att leda Kommunfullmäktiges arbete vad avser att definiera och aktualisera fullmäktigeärenden, samt vara delaktiga i planeringsprocessen. Presidiet ska ha regelbundna träffar med fullmäktiges gruppledare samt egna träffar med Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, där uppföljning av enskilda viktiga ärenden är huvuduppdraget. Presidiet har också ansvar för att upprätta ett årskalendarium för fullmäktiges arbete. Fullmäktiges presidium ska ha överläggningar med kommunrevisionen minst två gånger per år.


Valberedning

§ 6

På första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljs en valberedning bestående av sju ledamöter och lika många ersättare utifrån proportionalitet.

Bland ledamöterna utser fullmäktige en ordförande och två vice ordförande för mandatperioden. Vid ordförandens frånvaro ska vice ordförande med samma partitillhörighet som ordföranden träda in i första hand.

Valberedningen lägger förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av val av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.


Val till nämnder, styrelser och bolag

§ 7
Kommunfullmäktige utser på basis av partiernas nomineringsförslag i Valberedningen, ledamöter och ersättare/suppleanter m.fl. i styrelser, nämnder, bolag m.m.

Kommunfullmäktiges framtidsgrupp

§ 8
Bland Kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare utses en framtidsgrupp med tretton ledamöter. Framtidsgruppen ska ha en ordförande och två vice ordförande.

Uppdragen tilldelas framtidsgruppen av fullmäktiges presidium som innan fastställandet av uppdrag förankrar det hos gruppledarna och gruppens presidium.

Syftet är att utveckla medborgardialogen, öka legitimiteten för politiskt arbete, ta fram diskussionsunderlag för långsiktigt planeringsarbete samt vitalisera fullmäktiges arbete. Framtidsgruppen ska i dialog med medborgarna fördjupa kunskapen i viktiga framtidsfrågor. I uppdraget representerar ledamöterna Kommunfullmäktige.

Framtidsgruppen redovisar sina uppdrag i rapporter till Kommunfullmäktige.

Fullmäktige kan utse tillfällig framtidsgrupp i en specifik fråga, sådant uppdrag ska tidsbegränsas.

Namnberedning

§ 9
I samband med val av kommunstyrelse utser fullmäktige en namnberedning. Beredningen ska bestå av fem ledamöter och lika många ersättare utifrån proportionalitet.

Bland ledamöterna väljs en ordförande och två vice ordförande för mandatperioden.

Namnberedningen har till uppgift att:

 • Upprätta och till fullmäktige inge förslag till namn eller ändring av sådana på stadsdelar, kvarter, trafikleder, gator, vägar, broar, hamnar, parker, torg och belägenhetsadresser
 • Biträda kommunstyrelsen med råd och upplysningar vid upprättande av förslag till namn eller ändring av sådana på kommunala institutioner och byggnader
 • Till fullmäktige avge yttrande över förslag från kommunstyrelsen enligt punkten ovan
 • I övrigt fullgöra de uppdrag som av fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnats till namnberedningen

Tid och plats för sammanträde (5 kap 12-14 §§)

§ 10
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. Fullmäktige bestämmer varje år dag och tid för sammanträdena.

De år då val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober. Avgående fullmäktige bestämmer dag och tid för nyvalda fullmäktiges första sammanträde.

§ 11
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd i presidiet.

Begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgifter om det, eller de ärenden som önskas behandlade.

Extra sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det, eller om ordföranden anser att det behövs.

Ordförande ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka föra sammanträdet.

§ 12
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd i presidiet, ställa in ett möte eller ändra dag eller tid för sammanträdet.

Om så sker ska ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast anslås på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats.

§ 13
Fullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscentrum i Arvika.

Ordföranden får efter samråd i presidiet bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

§ 14
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på utsatt dag, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och fortsätta en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I sådant fall beslutar fullmäktige genast, var och när sammanträdet ska fortsätta.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte utfärdas. Dock ska ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tid och plats för det fortsatta sammanträdet.

Deltagande på distans

§ 15
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

§ 16
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före
sammanträdet anmäla detta till Kommunledningsstaben kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Ärenden i fullmäktige (5 kap 22 §)

§ 17
Ärende i fullmäktige får väckas av:

 • En nämnd
 • Ledamot genom motion, interpellation
 • Revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskning
 • Fullmäktigeberedning, om fullmäktige så beslutat
 • Styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 10 kap 2-6 §§, om fullmäktige så har beslutat för särskilda fall

Ärende i fullmäktige får även väckas genom medborgarförslag och folkinitiativ enligt 8 kap 1-2 §§

§ 18
Ordföranden bestämmer efter samråd i presidiet när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.§ 17
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och utskottens förslag till beslut eller yttranden, i de ärenden som tagits in i kungörelsen, bör tillställas varje ledamot och ersättare en vecka före sammanträdet via läsplatta. Kungörelse och handlingar läggs ut på Arvika kommuns webbplats. Pappershandlingar kan lämnas ut på begäran.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Beslut om ändrad föredragningslista i förhållande till kungörelsen ska protokollföras.

Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap 15-21 §§)

§ 19
Ledamot som är förhindrad att delta i ett helt eller del av ett sammanträde, ska snarast meddela detta till kommunledningsstabens kansli. Sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

§ 20
Om ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde, eller om hinder uppkommer under pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig. Varje ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om hen avbryter sin tjänstgöring.

§ 21
Det som sagts i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare som kallats till tjänstgöring.

§ 22
Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Det är dock ordföranden som bestämmer, när ledamoten får träda in. Inträde under pågående behandling av ett ärende ska undvikas om inte synnerliga skäl föreligger.

Upprop

§ 23
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop förrättas också i början på varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde eller när ordföranden anser att det behövs.

En uppropslista som visar de ledamöter som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

Protokollsjusterare (5 kap 69 §)

§ 24
Protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt.

Ordföranden bestämmer tid och plats för justeringen av protokollet.

Sedan upprop förrättats enligt 69 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

§ 25
Fullmäktige behandlar ärendena i den ordning som de tagits upp i kungörelsen. Dock kan fullmäktige besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden, detta ska då protokollföras.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap 19-22 §§)

§ 26
Varje ledamot i fullmäktige får väcka motioner samt ställa interpellationer och enkla frågor enligt 5 kap 59-64 §§.

Ordförande och vice ordförandena i nämnd eller utskott vars verksamhetsområde berörs i ett ärende får delta i överläggningen i ärendet. Detta gäller även för namnberedning, valberedning samt kommunala bolag

§ 27
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten. De ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som rör revisorernas granskning eller egen förvaltning.

Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning, Fullmäktige ska dock från de ansvariga hämta in förklaringar över:

 • Anmärkning som framställs i revisionsberättelsen
 • Revisorernas uttalande om ansvarsfrihet inte tillstyrks

§ 28
Kommundirektören får delta i överläggningen av alla ärenden.

VD i kommunalt bolag får delta i överläggning rörande bolagets verksamhet.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet.

§ 29
Ordförande låter efter samråd i presidiet i den utsträckning det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder, utskott och kommunala bolag. På samma vis kan kommunrevisionen kallas för att lämna upplysning i ett ärende. Det är ordföranden som bestämmer i vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar får yttra sig under överläggningarna.


Talarordning och ordningen vid sammanträdena (5 kap 42-43 §§)

§ 30
Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Fullmäktige får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Ersättarna får närvara vid sådan överläggning, även när de inte tjänstgör.

§ 31
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken hen anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till en replik på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare, vars inlägg hen begärt replik på.

Om någon i sitt yttrande avlägsnar sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden frånta hen ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hens anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

§ 32
När fullmäktige förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som framställts och kontrollerar att de uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras, återtas eller läggas till om inte fullmäktige enhälligt beslutar medge det.

Om ordföranden anser att det behövs, ska ledamot som framställt ett yrkande inlämna det skriftligt.


Deltagande i omröstning och beslut (4 kap 24-25 §§)

§ 33
Varje ledamot i fullmäktige har en röst, dock har ledamot rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.

Ledamot som avser att avstå från att delta i omröstning/beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. Ledamot som inte gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om det fattas med acklamation.

Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.


Reservation (4 kap 27 §)

§ 34
Förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas.

Om ledamot vill motivera sin reservation skriftligen, ska den lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Hur ärendena avgörs (5 kap 52-56 §§)

§ 35
Ordföranden ska se till att bara sådana ärenden avgörs, som har tillkännagetts enligt 13 eller 14 §. Ett brådskande ärende får dock avgöras om samtliga närvarande ledamöter beslutar det.


§ 36
När överläggningen är avslutad, lägger ordföranden fram förslag till beslut. Förslagen ska utformas så de kan besvaras med ja eller nej. Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har beslutats och bekräftar beslutet med ett klubbslag, om inte omröstning begärs.

Om omröstning begärs, ska den ske öppet utom i ärenden som avser val.

Utgången bestäms genom enkel majoritet, om inte något annat anges i lag eller annan författning.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I ärenden som avser val fattas beslutet dock genom lottning.

§ 37
Ordföranden ska vägra att lägga fram förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.

Ordföranden får vägra att lägga fram förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå ska läggas fram.

§ 38
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av presidiet samt de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningar genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop som sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får ingen ledamot avge sin röst, inte heller kan man ändra eller återta sin röst efter klubbslag.

§ 39
Valsedel som avlämnas vid sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt och sluten.

Valsedel är ogiltig om den:
- Upptar namn på någon som inte är valbar
- Upptar fler eller färre namn än det antal som ska väljas
- Upptar namn som inte klart utvisar vem som avses

Det som står om val ovan gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt, För sådant valsätt finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner (4 kap 19 §)

§ 40
Varje ledamot i fullmäktige får väcka motioner samt ställa interpellationer och frågor enligt 5 kap 59-64 §§.

Motion ska vara skriftlig och undertecknad av den eller de ledamöter som väcker motionen. Motionen får inte ta upp olika ämnen.

Motion väcks genom att den ges in till kommunledningsstabens kansli eller lämnas vid ett fullmäktigesammanträde. Ersättare kan endast väcka motion när denne tjänstgör vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år (april och oktober) redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Interpellationer (5 kap 59-63 §§)

§ 41
Interpellation får ställas av ledamot och riktas till ordföranden i en nämnd, utskott eller kommunalt bolag samt till förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Interpellationen ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds, ett utskotts eller ett kommunalt bolags handläggning. Den får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen.

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.

Interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, ersättare får lämna interpellation under ett sammanträde där hen tjänstgör.

Ersättare som har ställt en interpellation, då de tjänstgjort, får delta i överläggningen då svaret lämnas oberoende av om hen tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

§ 42
Svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.
Interpellationen och svaret ska finnas med i handlingarna inför sammanträdet.

Frågor (5 kap 64 §)

§ 43
För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. En fråga får vara försedd med en kort inledande förklaring. När frågan besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Replik om högst en minut kan begäras.


- Frågan ska kunna besvaras utan större omgång direkt på sammanträdet
- Får ställas om det ligger inom kommunens ansvarsområde
- Får ej ställas om det berör myndighetsutövning mot enskild

Medborgarförslag (5 kap 35 §)

§ 44
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka medborgarförslag i fullmäktige.

Medborgarförslag ska vara skriftligt och måste innehålla adress och telefonnummer. Lämnas till kommunledningsstabens kansli eller vid ett fullmäktigesammanträde.

Fullmäktige remitterar förslaget till Kommunstyrelsen för beredning eller beslut beroende på ärendets art.

Medborgarförslag bör handläggas så att svar kan ges inom tolv månader.

Allmänhetens frågestund

§ 45
Folkbokförd i kommunen får muntligen eller skriftligen ställa frågor om kommunens verksamhet vid ett fullmäktigesammanträde.

Frågan får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Frågan ska ha ett bestämt innehåll, syfta till att inhämta faktiska upplysningar om kommunens verksamhet och kunna besvaras utan större omgång. Frågan med inledning får vara högst tre minuter.

Frågan kan ställas till ledamot i fullmäktige eller ordförande i nämnd, utskott eller kommunalt bolag. Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet.

Endast den som frågar och den som frågan riktas till får delta i överläggningen, inget replikskifte är tillåtet.

Bolagens initiativrätt

§ 46
Styrelsen i kommunalt bolag får väcka ärenden i fullmäktige, i sådana ärenden där bolaget är skyldigt att tillse att fullmäktige hålls informerade och får ta ställning.

Beredning av ärenden (5 kap 26-33 §§)

§ 47
Kommunstyrelsen bereder ärenden inför fullmäktige och lämnar förslag till beslut.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de ärenden som kommit in efter det föregående sammanträdet och fullmäktige beslutar om remiss för beredning eller beslut i dessa ärenden.

Prövning av ansvarsfrihet och revisionsanmärkning

§ 48
Ordföranden bestämmer i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd, utskott eller kommunalt bolag mot vilken anmärkning har riktats.

Fullmäktiges presidium bereder frågan om prövning av ansvarsfrihet.

Justering av protokollet (5 kap 69-70 §§)

§ 49
Protokollet justeras av ordföranden samt två ledamöter och justering ska ske senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige bestämt.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige godkänner att den justeras.

Senast två dagar efter justering ska justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång (13 kap 5 §).

Expediering och publicering

§ 50
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder och andra organ samt personer som berörs av besluten i protokollet.

Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla, denna ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen (8 kap 9 §)

Den digitala anslagstavlan ska innehålla
- Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
- Tillkännagivanden av justerade protokoll
- Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas i nämnd
- Justerade protokoll i den utsträckning det inte strider mot lag eller annan författning
- Upplysningar om hur beslut kan överklagas (kap 13)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Mattias Thorängen
 • Utredningssekreterare
 • Tfn 0570-814 21
Mer information