Lyssna på sidan Lyssna

Webbpolicy

Antagna av Kommunstyrelsen den 9 maj 2005, § 68.
Senast ändrad av Kommunstyrelsen den 13 februari 2012, § 35.

Inledning

Webbtekniken erbjuder stora möjligheter till information, kommunikation, samverkan och interaktivitet. Kommunala webbplatser är en betydelsefull informationskälla med möjlighet till interaktiva tjänster för de egna medborgarna och även ett viktigt ”ansikte utåt” gentemot externa intressenter.

Interna webbplatser - intranät - utgör praktiska arbetsredskap som underlättar intern kommunikation, befrämjar effektivitet och stärker samhörighetskänslan inom en organisation.

Arvika kommuns mål är fortsatt utveckling av kommunens webbplats och intranät i syfte att tillgodose besökarnas förväntningar på information, service och tjänster, insyn och interaktion, liksom att möta effektiviseringskrav inom den kommunala verksamheten.

Syfte och målgrupper

Innehållet på kommunens webbplats www.arvika.se ska tillgodose olika målgruppers intressen; både kommuninvånare och andra externa intressenter. Informationen på webbplatsen - liksom på det gemensamma intranätet ”Arvid” och delintranäten under Min sida - ska minska behovet av traditionell pappersinformation och därmed ge miljö- och transportvinster.

Innehållet ska stärka och fördjupa demokratin genom att bland annat ge större insyn i verksamheten och förbättrade möjligheter att påverka och föra en dialog, den ska utveckla och förbättra servicen gentemot olika målgrupper och bidra till att ge kommunen ett effektivare resursutnyttjande.

Webbplatsens informationsutbud och form ska också stärka kommunens ställning som ett attraktivt alternativ för boende, näringslivsverksamhet och turism/besöksnäring.

Kommunens officiella intranät ”Arvid” ska effektivisera intern informationssökning samt ge tillgång till aktuell information i dess senaste version. Arvid ska också stärka samhörighetskänslan inom den kommunala organisationen och ge möjligheter till intern dialog med ökat informationsutbyte och ökad kunskap som resultat. Samma målsättningar ska finnas när det gäller delintranäten med begränsade behörigheter som ligger inom Arvids avsnitt ”Min sida”.

Grundläggande

På webbplatsen www.arvika.se ska samtliga kommunala enheter och bolag ingå i en gemensam struktur och layout, dels för att tillgodose webbplatsens användarvänlighet genom en tydlig navigeringsstruktur och en gemensam sökfunktion, dels för att öka trovärdigheten genom en tydlig och gemensam avsändare. Samtliga enheter/bolag använder sig därvid av kommunens publiceringsverktyg.

I vissa fall, då det av någon anledning bedöms som olämpligt eller icke önskvärt att integrera viss information i den officiella webbplatsen, kan verksamhet efter prövning undantas från kravet att inlemmas i den officiella webbplatsen struktur/layout och istället ges möjlighet att publicera information i annorlunda form.

I kommunens intranät ingår samtliga kommunala enheter och bolag i en gemensam struktur och layout.

Riktlinjer

Arvika kommun har utgivningsbevis från Radio- och TV-verket för databasen www.arvika.se med webbadress www.arvika.se, www.arvika.com. Ansvarig utgivare är Kommunstyrelsens ordförande. Utgivningsbeviset innebär att webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men kommunens inriktning är dock att följa intentionerna i personuppgiftslagen.

Innehållet på kommunens webbplats/intranät ska följa gällande lagar och förordningar.

Framtagna interna riktlinjer kring praktisk hantering av webbplatserna avseende bland annat struktur, grafik och innehåll, samt roller, ansvar och behörigheter, liksom framtagna rutiner för kommunens/bolagens medverkan i sociala medier, ska följas.

Riktlinjerna finns bland annat på kommunens intranät Arvid (se avsnittet Vår profil/Webb och sociala medier:  ”Riktlinjer för webbarbete”, ”Roller, ansvar & behörigheter” med flera webbsidor och dokument.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-06
Kontakta oss
  • 6. Information
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Eva Österlind
  • Kommunikationsstrateg
  • Tfn 0570-816 07