Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Antagen av Kommunstyrelsen den 11 januari 2010, § 3.

Följande rutin ska tillämpas när det gäller kommunens skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige rapportera ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

1. Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer

 Rapporteringen ska ske på enkäterna 1 och 2.
 
1:1 Beslut som ska rapporteras

Beslut som ska rapporteras är följande:

 • samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut
 • samtliga gynnande beslut där verkställighet inte har skett på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits.

Vidare ska rapporteras:

 • verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställt.

Rapportering ska ske även i de fall det inte finns några ej verkställda beslut.

1:2 Rapporteringsansvariga

Sekreteraren för utskottet Vård och omsorg erhåller enkät 1 och 2 från Inspektionen för vård och omsorg och vidarebefordrar dessa till rapporteringsansvariga i verksamheterna. Rapporteringsansvariga fyller i enkäterna och lämnar till sekreteraren för utskottet Vård och omsorg under första veckan i januari, april, juli och oktober.

Observera att enkät 1 ska fyllas i oavsett, det vill säga även när det inte finns något beslut att rapportera.

Sekreteraren för utskottet Vård och omsorg sammanställer och skickar enkäterna till Inspektionen för vård och omsorg.

Rapporteringsansvariga i verksamheterna ansvarar för att fylla i enkät 2 vid verkställighet av ett beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt. Enkäten lämnas snarasttill sekreteraren för utskottet Vård och omsorg för vidarebefordran till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.

Rapportering till revisorerna sker genom att enkäterna hålls samlade i en pärm hos sekreteraren för utskottet Vård och omsorg. Detta enligt uppgörelse med revisorerna.

2. Rapportering till Kommunfullmäktige

2:1 Beslut som ska rapporteras

Beslut som ska rapporteras är följande:

 • samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut
 • samtliga gynnande beslut där verkställighet inte har skett på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits.

Rapportering ska ske även i de fall det inte finns några ej verkställda beslut.

2:2 Rapporteringsansvarig

Rapporteringsansvarig är sekreteraren för utskottet Vård och omsorg som sammanställer statistiken i en rapport där följande uppgifter redovisas i tabellform:

 • beslutsdatum
 • typ av bistånd
 • kön
 • tid som har förflutit från beslutsdatum.

När rapporten är sammanställd skickas densamma via e-post till respektive rapporteringsansvariga i verksamheterna för en efterföljande kontroll.

Rapporten ska redovisas kvartalsvis (januari, april, augusti och oktober) i nära anslutning till att uppgifterna redovisas till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.

3. Rutin för utsändning till utskotten och Kommunstyrelsen

Sekreteraren för utskottet Vård och omsorg vidarebefordrar enkät 1 och 2 till sekreterarna i utskottet Lärande och stöd och Kommunstyrelsen. Respektive sekreterare ansvarar för att ärendet förs upp på föredragningslistan till nästkommande sammanträde.

4. Ersättare vid frånvaro

Vid planerad såväl som oplanerad frånvaro av sekreteraren för utskottet Vård och omsorg är det i första hand sekreteraren för utskottet Lärande och stöd som är ersättare och i andra hand utredningssekreteraren vid Kanslifunktionen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Linnea Karlsson
 • Utredningssekreterare
 • Tfn 0570-816 79