Partistöd

Partistödet anses som en viktig del av demokratin och är inskrivet i lag. Det betalas ut i olika former - genom stat, riksdag samt kommuner och landsting/region. För kommuner och landsting/region är partistödet en rättighet, men ingen skyldighet. Därför kan utformningen se olika ut i olika kommuner.


Regler för kommunalt partistöd för Arvika kommun.
Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2014, § 140.
Partistödets nivåer uppräknade efter beslut i strategisk plan och budget i
Kommunfullmäktige den 27 oktober 2014, § 224.


I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.

I Arvika kommun ska därutöver följande gälla:

§ 1 Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Arvika kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket
kommunallagen.

§ 2 Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består år 2022 av
- ett grundstöd, som uppgår till 21 076 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 13 764 kronor per mandat och år.

Partistödets nivåer fastställs varje år i strategisk plan.

§ 3 Fördelning av partistöd

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Partistöd utgår inte efter det att representationen upphört.

§ 4 Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska senast den 30 juni årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet under föregående år har använts för det
ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen och
granskningen ska omfatta perioden 1 januari-31 december.

§ 5 Årlig utbetalning

Partistöd utbetalas under februari månad årligen i förskott efter beslut av
Kommunfullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket
kommunallagen, inte lämnats in till Kommunstyrelsen inom föreskriven tid,
utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-23
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Utredningssekreterare
  • Tfn 0570-814 21