Näringslivsstrategi

Antagen av Kommunfullmäktige den 23 april 2018, § 82.

Syfte och inledning

Näringslivsstrategin för Arvika kommun ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling av kommunen och dess närområde. Närheten till Norge ses som en möjlighet för aktörer på båda sidor om gränsen.

Ett brett och fungerande näringsliv är en förutsättning för utveckling och välfärd. Samverkan och en positiv attityd till företagande är angeläget för att upprätthålla ett gott företagsklimat.

Ett gott företagsklimat kännetecknas av de förutsättningar som påverkar det lokala näringslivets konkurrenskraft och ekonomiska aktiviteter. Det kan handla om kommunens service till företagen, attityder, kapital, kommunikationer och kompetens.

En grund för kommunens strategi är Värmlandsstrategin 2014-2020 som pekar ut vad vi behöver göra i Värmland. De fyra områden som pekas ut som viktiga för Värmlands utveckling är:

 • Livskvalitet för alla
 • Fler och starkare företag
 • Höjd kompetens på alla nivåer
 • Bättre kommunikationer

Varje år antar kommunfullmäktige strategisk plan för de kommande tre åren. I planen anges följande målområden för kommunens utveckling:

 • En attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet
 • En attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service
 • En hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling
 • En hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus
 • En hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt

Till strategin finns nedbrutna mål samt aktiviteter som följs upp varje år i strategisk plan.


Näringslivslotsens roll

Näringslivslotsen har till uppgift att svara för och bidra i arbetet för ett gott företagsklimat i vår kommun. Ofta sker det genom samarbete med olika parter både via projekt och genom bra processer med andra aktörer. Lotsens arbete rapporteras till kommunledningen/kommunstyrelsen och uppdraget är både att arbeta internt in kommunen för att etableringsprocesser och stöd ska ske smidigt, samt externt, för att fånga behov hos näringarna. Tjänsterna i lotsen är uppdelade i fokusområden som handel/fastighet/restaurang, besöksnäring, industri och övrigt företagande samt skog/lantbruk.

Näringslivet i regionen och i Arvika

Näringslivet i Värmland präglas av skogen. Idag är Värmland världsledande inom pappers-, massa- och förpackningsindustrin. Den värmländska skogsindustrin bidrar och järnbruken har bidragit till utvecklingen av den starka stål- och verkstadsindustrin. Klusterbildningar bidrar till att främja samverkan med medlemsföretag och offentlig sektor och då inte minst Karlstads Universitet.

Kulturen är stark i Värmland med berättartraditionen, teater, musik, dans, konst- och konsthantverk. Kulturen har fått en allt viktigare plats i regionens utveckling.

Karlstad är en viktig motor för utvecklingen i Värmland och en utgångspunkt i Värmlandsstrategin är att stärka Karlstad som tillväxtmotor i Värmland. Norge har stor betydelse för Värmland och Arvika med närheten till Oslo. Norge är en av Värmlands största handelspartner och gränshandeln är viktig för den svenska ekonomin.

Med omkring 11 000 arbetstillfällen är Arvika en kommun där de stora företagen och tillverkningsindustrin, som är mycket internationellt inriktad, dominerar företagsbilden. Till de största företagen hör Volvo CE- världsledande inom tillverkning av hjullastare, Arvika Gjuteri AB - produktion av gjutna komponenter till fordonsindustrin, Thermia AB- utveckling och tillverkning av värmepumpssystem, Swegon AB - tillverkning av klimatsystem. Ett antal mindre företag med hög spetskompetens finns också i kommunen. Många av arbetstillfällena finns i enmans- eller fåmansföretag och de återfinns inom de flesta branscherna. Fler företag har också tillkommit inom IT-branschen.

Arvika kommun är också en turist- och handelsstad som sommartid erbjuder många evenemang och upplevelser för besökare. Musiken, konst- och konsthantverket sätter sin prägel på kommunen med både Ingesunds Musikhögskola, Rackstadmuseet och Klässbols linneväveri som viktiga organisationer/företag.

Här finns också offentliga arbetstillfällen där kommunen är största arbetsgivaren följt av Landstinget i Värmland och Karlstads universitet via Ingesunds Musikhögskola.


Strategiska fokusområden

En attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet:

 • Ett gott företagsklimat som främjar utveckling, innovation och entreprenörskap där kommunen erbjuder mötesplatser och möjlighet till dialog.
 • Har partners som erbjuder nya och befintliga företag forum för rådgivning, mentorskap och finansieringsinsatser
 • Bidrar till nystartsrådgivning tillsammans med Nyförtagarcentrum
 • Deltar i ett gemensamt varumärkesarbete
 • Erbjuda mötesplatser för näringsliv och utvecklingsorganisationer bl a via Näringslivsforum
 • I samverkan med andra skapa en hub för innovationer i Arvika via Innovation Park
 • I samverkan med Business Värmland arbeta för att etablera fler företag i kommunen.
 • Samverkan mellan Arbetsförmedling och kommunen för att stärka företagens kompetensbehov
 • Samverkar och stödjer aktörer och företag för en levande landsbygd
 • Samverka och stödja aktörer för att utveckla besöksnäringen i kommunen
 • I samverkan med parter bidra till att Arvika utvecklas som evenemangsstad
 • Uppmuntra framsteg via kommunpris och företagarpris
 • Öka förutsättningarna för aktörer och företag inom kreativa näringar för att stärka kulturen och kulturella uttryck
 • Stimulera ett normbrytande företagande


En attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service:

 • Verksamheten genomsyras av en positiv, serviceinriktad och företagsvänlig attityd
 • En professionell och informativ myndighetsutövning
 • Erbjuder lättillgänglig och tydlig webbaserad tillstånds- och etableringsguidning
 • En väg in för företagen via näringslivslotsen
 • Har en väl fungerande intern etableringsprocess och mottagningsservice
 • Kontinuerligt utvecklar och förstärker bemötande, tillgänglighet och kompetens

En hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling:

 • Har ett välinventerat kommunalt markinnehav med hög grad av planberedskap
 • Har ett strukturerat samarbete med lokala fastighetsägare
 • Verkar för att samhällsplaneringen skapar förutsättningar för lokalisering och etablering
 • Bidra till att företag söker möjliga stödåtgärder vid etablering eller expansion
 • Säkerställer att näringslivets behov särskilt beaktas vid planering och utveckling av infrastruktur och kommunikationer
 • Prioritera våra viktigaste kommunikationsstråk, Värmlandsbanan och väg 61 samt länsväg 175
 • Tillsammans med partners förverkligar program för centrumutveckling ”Arvika en upplevelse”
 • Genom god samverkan med Ung Företagsamhet stimulera ett ökat entreprenörskap bland unga
 • Med Arvika Näringslivscentrum som part främja kompetensförsörjning för en ökad tillväxt med rätt kompetens tillgänglig för arbetsgivare
 • Samverkan i Teknikcollege genom samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivets parter
 • Samverkan i regionen och med akademin inom smart specialisering i syfte att öka tillväxten

En hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus:

 • Stimulera utveckling inom områden som resurshållning, förnybar energi, hållbara resor, transporter och klimatanpassning och gröna näringar
 • Stimulera affärsdriven klimat- och miljöutveckling inom näringslivet
 • Vid upphandling skapa möjligheter även för mindre företag att lämna anbud

En hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt:
 • Samverkan med aktörer bl a med klustren för att stärka hela regionens utveckling. Exempel på områden är digitalisering, skoglig bioekonomi och stål och verkstad.
 • Säkerställa en god service och driftekonomi av godsterminal Lycke
 • Bedriva ett FSC-certifierat skogsbruk av kommunens skogar och samtidigt bidra i det regionala arbetet för utveckling av skoglig bioekonomi
 • Bidra till att bredbandsmålet 2020 nås med tillgänglighet till fiber i hela kommunen samt i vårt näringslivsarbete prioritera företagens digitaliseringsbehov

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
 • 1. Kommunledningen
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Anna Wikstrand
 • Bitr kommundirektör
 • Tfn 0570-816 95