Riktlinjer för inventarieredovisning

Antagna av Kommunstyrelsen den 10 juni 1996, § 101.
Senast ändrad av Kommunstyrelsen den 14 december 2009, § 366.

§ 1

Respektive verksamhet ansvarar för upprättande och à jourföring av inventarieförteckning.

§ 2

Förteckningen bör upprättas med hjälp av ADB-stöd. Mall upprättas av ekonomifunktionen och finns tillgänglig i det gemensamma datanätet.

§ 3

Förteckningen ska omfatta inventarier som är stöldbegärliga eller tar så lång tid att återanskaffa att verksamheten blir lidande.

En bedömning bör ske utifrån livslängd, värde, sårbarhet samt tillgänglighet.

§ 4

Förteckningen ska à jourhållas under året och inventeringar ska ske vid varje årsskifte. Styrkta inventarieförteckningar ska upprättas utifrån utförd inventering och arkiveras enligt arkivplan.

§ 5

Förteckningen ska ange placering, fabrikat, tillverkningsnummer, pris och anskaffningsår. I övrigt kan anges andra uppgifter verksamheten bedömer vara av värde.

§ 6

Märkning av inventarierna ska ske på lämpligt sätt och ange kommunnummer samt annan kod eller beteckning för att kunna identifiera föremålet. Kommunens ansvarige för riskhantering ansvarar för att lämpliga märksystem tillhandahålls.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningsstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Tavlor, konst mm:
  • Eriqa Lindsten
  • Kultur- och fritidschef
  • Tfn 0570-818 30

  • IT-utrustning:
  • IT-chef
  • Tfn 0570-816 00