Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Arvika kommun

Antaget av Kommunfullmäktige den 26 augusti 2019, § 167.

1. Syfte och mål

1.1 Överordnade syften

Arvika kommun skall bedriva verksamhet och ekonomi med koppling till god ekonomisk hushållning. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor.

En viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Öppenhet och lättillgänglighet skall känneteckna kommunens rapportering.

För den verksamhet som drivs i bolagsform sker styrningen i huvudsak genom kommunens ägarpolicy, bolagsordningar, ägardirektiv och årliga beslut om budget och avkastningskrav. Utgångspunkten för dessa styrdokument skall dock också vara långsiktigt god ekonomisk hushållning.

1.2 Ekonomiska mål

Den genomsnittliga resultatnivån under planperioden ska inte vara lägre än 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Verksamhetens nettokostnadsandel i relation till skatter och generella statsbidrag ska inte överstiga 98 % under planperioden.

Samtliga investeringar inom den skattefinansierade verksamheten ska inom planperioden finansieras inom ramen för resultat och avskrivningar. Under perioder med stort investeringsbehov medges att kommunens likviditet ianspråktas till ett ökat investeringsutrymme.

1.3 Uppföljning och avstämning av mål

Uppföljning och avstämning av de ekonomiska målen skall göras i samband med upprättande av strategisk plan, uppföljning efter mars månad, delårsbokslut och årsredovisning.

För enskilda år kan avvikelser från målen förekomma. Kommunfullmäktige skall då särskilt godkänna detta.

Vid avvikelser skall en plan för hur målen åter uppnås samt hur uppstådda brister skall regleras också godkännas av kommunfullmäktige. Om det av någon anledning skall göras avvikelser från målen utan att detta skall regleras måste detta motiveras. Acceptabla skäl skall kunna motiveras utifrån att de bidrar till en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Kostnader eller investeringsutgifter som tydligt ger lägre framtida driftskostnader eller på annat sätt påtagligt bidrar till en långsiktigt förbättrad hushållning är sådana acceptabla skäl.

2. Ekonomisk planering och uppföljning

2.1 Budgetmodell och grundläggande principer

Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november och de redovisas därefter för kännedom till fullmäktige.

Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november.

Den strategiska planen revideras varje år. Beslut om budget inkl. skattesats skall tas av kommunfullmäktige senast i juni månad. Om de politiska, finansiella eller verksamhetsmässiga förutsättningarna förändrats väsentligt kan justeringar ske under hösten genom att ett nytt fullmäktigebeslut tas.

För att nå de beslutade verksamhetsmålen kan medel komma att behöva omdisponeras inom den för kommunstyrelsen anvisade ekonomiska ramen. Respektive utskott har rätt att omdisponera medel mellan verksamheter inom utskottets ansvarsområde. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera medel mellan olika utskott.

Inom investeringsbudgeten anvisas medel per projekt. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera medel mellan olika projekt inom en verksamhet. Respektive utskott har rätt att omdisponera medel mellan olika projekt inom reinvesteringsbudgeten. Övriga omdisponeringar och nya projekt beslutas av kommunfullmäktige.

Medel för investeringsprojekt som inte avslutats, förs efter särskild prövning över till kommande räkenskapsår. Förslag till ramöverföring presenteras för kommunfullmäktige i samband med fastställande av årsredovisningen.

En årsbudget som ger ett negativt resultat kan i normalfallet inte antas. Om kommunens finansiella ställning är stark kan dock undantag göras under ett enskilt år.


2.2 Uppföljning och rapportering

Rapporter om kommunkoncernens verksamhetsmässiga och ekonomiska utfall skall förutom årsredovisningen ske samlat till kommunfullmäktige åtminstone vid två tillfällen per år. Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning med prognos för helåret sker efter mars och delårsbokslut upprättas efter augusti.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan besluta om särskilda verksamhets- och ekonomiuppföljningar för en eller flera nämnder eller styrelser.

De helägda bolagens styrelser är på samma vis som kommunens nämnder skyldiga att rapportera avvikelser till moderbolaget. Styrningen av bolagen regleras närmare i kommunens ägarpolicy, bolagsordningar och ägardirektiv.

3. Roll- och ansvarsfördelning

3.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna skall godkännas av kommunfullmäktige.

3.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen övervakar att kommunfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer efterlevs. Vidare samordnar och leder kommunstyrelsen arbetet med budget, uppföljning och årsredovisning. Kommunstyrelsen fastställer inom ramarna för dessa riktlinjer hur arbetet skall bedrivas.

3.3 Nämnder och styrelser

Nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut om mål och ekonomi för den egna verksamheten följs. Nämnderna skall kontinuerligt följa anslagsförbrukning samt utvecklingen av kvalitet och kvantitet i sin verksamhet. Befaras större avvikelser skall detta rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnderna skall vidta de åtgärder som krävs för att hålla sig inom beviljade anslag.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 5. Ekonomi
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Birgitta Jansson
  • Ekonomichef
  • Tfn 0570-818 57