Lyssna på sidan Lyssna

Bolagsordning för Arvika Teknik AB

Antagen av Kommunfullmäktige den 30 oktober 2000, § 111.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 13 december 2010, § 235.

§ 1 Bolagets firma        

Bolagets firma är Arvika Teknik AB.

 
§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet               

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvika kommun driva nätverksamhet enligt 4 § ellagen (1997:857), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, att inom Arvika kommun bedriva produktion och distribution av vatten samt hantering av avloppsvatten och spillvatten med därmed sammanhängande anläggningsverksamhet samt att inom Arvika kommun bedriva insamling och deponering eller annan hantering av avfall.

Bolaget ska även bedriva skötsel av gator och vägar och därmed sammanhängande anläggningsverksamhet samt att inom Arvika kommun bygga och underhålla ett kommunikationsnät.


§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet            

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla distribution av el inom koncessionsområdet i Arvika kommun, främja en god och långsiktigt hållbar försörjning av vatten och omhändertagande av avlopp, främja ett långsiktigt hållbart omhändertagande av avfall, främja tillgänglighet och trafiksäkerhet genom skötsel, underhåll och anläggning av gator och vägar samt tillhandahålla kapacitet för datakommunikation.


§ 4 Kommunfullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Arvika kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.


§ 5 Aktiekapital            

Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon (1.000.000) kronor och högst fyra miljoner (4.000.000) kronor.

 
§ 6 Antal aktier             

I bolaget ska finnas lägst 1.000 aktier och högst 4.000 aktier.


§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 9 ledamöter och 9 suppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Arvika kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Arvika Stadshus AB kan utse ytterligare två ledamöter för att säkerställa viss kompetens i Arvika Teknik ABs styrelse. Suppleanter för dessa utses inte.


§ 8 Säte         

Styrelsen ska ha sitt säte i Arvika, Värmlands län.


§ 9 Revisorer                 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisor och revisorssuppleant väljs för perioden intill nästkommande årsstämma.


§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för styrelsens ledamöter ska Kommunfullmäktige i Arvika kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.


§ 11 Kallelse till bolagsstämma      

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.


§ 12 Ärenden på årsstämma              

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1       Val av ordförande vid stämman.
2       Upprättande och godkännande av röstlängd.
3       Val av en eller två justeringsmän.
4       Fastställande av dagordning.
5       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6       Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
         lekmannarevisorns granskningsrapport.
7       Beslut om
          -   fastställande av resultat- och balansräkningen
          -   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
          -   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8       Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
9       Val av en revisor och en revisorsersättare.
10     Anmälan av Kommunfullmäktiges i Arvika kommun beslut om styrelseledamöter, och lekmannarevisor med suppleanter.
11     Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller  bolagsordningen.


§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

 
§ 14 Firmateckning     

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

 
§ 15 Röster vid bolagsstämma         

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstetalet.


§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Arvika kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.


§ 17 Upplösning

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla Arvika Stadshus AB.


§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Arvika kommun. 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-06
Kontakta oss
  • 1. Kommunledning
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mikael Jareke
  • Kommundirektör
  • Tfn 0570-814 52
Mer information