Lyssna på sidan Lyssna

Bolagsordning för

Arvika Stadshus AB

Antagen av bolagsstämman den 7 juni 1999.

§ 1
Bolagets firma är Arvika Stadshus Aktiebolag.

§ 2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i kommunala företag samt samordna verksamheten i dessa företag.

Bolaget äger även genom allmänna åtgärder främja näringslivet i kommunen.

§ 3
Kommunstyrelsen äger från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 4
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Arvika möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5
Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtiotre miljoner (53 000 000) kronor och högst etthundrasex miljoner (106 000 000) kronor.

§ 6
Aktie ska lyda på tio tusen (10 000) kronor.

§ 7
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår. Förvaltningsberättelsen bör av styrelsen och verkställande direktören framläggas senast den 15 april.

§ 8
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.

Styrelsen utses av Arvika Kommunfullmäktige från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid omröstning blir den mening gällande som får de flesta rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträtt.

Vid sammanträde ska föras protokoll, vilket ska justeras av ordförande jämte en av styrelsen därtill utsedd ledamot.

§ 9
Styrelsen ska ha sitt säte i Arvika kommun, Värmlands län.

§ 10
Styrelsen utser verkställande direktör, som ska utöva den direkta ledningen av bolagets verksamhet i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av styrelsen.

§ 11
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.

§ 12
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Arvika kommun utse en lekmannarevisor och suppleant.

§ 13
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägare senast två veckor före stämman.

§ 14
Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen under maj eller juni månad. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1   Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2   Justering av röstlängd.
3   Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
4   Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
5   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6   Beslut om:

  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

7   Val av en revisor och en revisorsuppleant.
8   Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
9   Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 15
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16
På bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan någon inskränkning.

§ 17
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Arvika.

§ 18
Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla Arvika kommun.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-07
Kontakta oss
  • 1. Kommunledning
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mikael Jareke
  • Kommundirektör
  • Tfn 0570-814 52
Mer information