Varuförsörjningsplan

Antagen av Kommunfullmäktige den 25 september 2000, § 98.
Senast ändrad av Kommunstyrelsen den 12 augusti 2013, § 162.

Bakgrund och syfte

Kommunens nuvarande varuförsörjningsplan är från år 2000 och i behov av en aktualisering.

Förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) är det lagrum som anger de allmänna bestämmelserna samt förfarandet i ärenden om stöd till kommersiell service. Syfte och allmänna förutsättningar för stöd till kommersiell service är enligt denna förordning (enligt 1 §): För att främja kommersiell service får, i den utsträckning det finns medel, stöd lämnas enligt denna förordning. Stöd till kommersiell service ska bidra till att uppfylla målet för den regionala tillväxtpolitiken. 6 § reglerar att stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet kan bedömas.

Syftet med varuförsörjningsplanen är att ge en nulägesbeskrivning av samt en framtidsbedömning om hur invånare boende i glesbygd har, eller kommer att ha, dagligvaror och drivmedel i sin närmiljö. Arvika tätort inkluderas inte i dena varuförsörjningsplan.

I kommunens översiktsplan 2007 finns ett par ställningstaganden som berör varuförsörjning:

 • den kommersiella servicen i kommundelarna bidrar till en god varuförsörjning
 • kommunen stöder utveckling av företagande på landsbygden

Vad skiljer denna plan mot den plan som upprättades år 2000?

 • Planen har uppdaterats avseende de butiksförändringar som skett och framtidsbedömningen har aktualiserats
 • En beskrivning av de ekonomiska stöd som finns för butiker att söka från Länsstyrelsen och kommunen.
 • Riktlinjer som gäller för hemsändning i Arvika kommun har lyfts in i planen.
 • Mål och handlingsplan har upprättats.
  Tillförts en bilaga som visar det samlade serviceutbudet som finns på orterna

Riktlinjer för hemsändning

Enligt beslut i kommunstyrelsens kommunledningsutskott (§ 83) den 19 mars 2012 har följande riktlinjer antagits avseende hemsändning i Arvika kommun:

 • Överenskommelse om hemsändningsbidrag tecknas mellan lanthandlare och Arvika kommun.
 • Lanthandlaren åtar sig att ombesörja hemsändning av dagligvaror efter beställning från kund, boende inom Arvika kommun.
 • Hemsändning är till för utsatta konsumenter i gles- och landsbygd som har svårt att själva ta sig till butiken för att handla. Hemsändning avser hushåll i bostad där man bor året runt.
 • Bidrag till lanthandlaren utgår per hemsändning och hushåll då handlarens eget fordon används och per hemsändning och hushåll med lantbrevbärarbaserad transport eller distributionsföretag. Bidrag utgår för två hemsändningar per kund och vecka.

Ekonomiska stöd

Dagligvarubutiker på landsbygden kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av investeringsbidrag och servicebidrag från Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag från kommunen.

Investeringsbidrag

Investeringsbidraget kan sökas för inköp, inredning, utrustning, ny- eller ombyggnad eller större reparationer av lokaler. Bidraget kan även sökas för utbildningsinsatser och åtgärdsprogram som syftar till att höja lönsamheten eller förbättra servicen.

Servicebidrag

Servicebidraget kan sökas av företag som är särskilt viktiga för konsumenternas varuförsörjning, om de drabbats av tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Syftet är att förhindra eller fördröja nedläggningar.

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidraget kan sökas från kommunen av de butiker som upprätthåller hemsändning av varor till kunder som har svårt att själva ta sig till butiken.

Antalet hemsändningar var under år 2012 ca 4 000 st, vilket är en minskning med drygt 30% sedan mitten av 2000-talet. En orsak till minskningen är att kunderna hellre vill komma till butiken och handla och själv välja bland alla varor, med hjälp av bekanta eller familj. Besöket fyller samtidigt för många en social funktion. Hemsändningen är tidskrävande för butikerna och de ser det också som en fördel om så många kunder som möjligt kommer till butiken, eftersom det oftast ger en högre intäkt till verksamheten.

Kommunen kan söka bidrag från Länsstyrelsen, 50% av kommunens nettoutgifter, för kostnader i samband med hemsändning av varor. Enligt förordningen om stöd till kommersiell service, 6§, får stöd endast lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas.

Landsbygdsmentorerna

Kommunen medfinansierar projektet Landsbygdsmentorerna 2011 – aug 2013. Projektet är en samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer som arbetar för att förstärka och utveckla den lokala servicen i Värmlands län. I fokus är dagligvarubutiker, gårdsbutiker och drivmedelsanläggningar på landsbygden, samt även verka för lokal upphandling och lokalproducerade varor.

Förändringar i butiksutbudet

Vid upprättandet av den förra varuförsörjningsplanen, år 2000, fanns det 13 lanthandlare eller servicebutiker, varav några med drivmedelsförsäljning. Idag finns sju av dessa 13 kvar.  De butiker som har lagt ner är Gunnarskogs Närlivs, Allstakans Lanthandel, Cecilias Mack Kiosk och Service i Mangskog, Klässbols Lanthandel, Konsum Glava och Fjordengården Skasås.

Befolkningsutveckling

Befolkningen i kommunen uppgick år 2000 till 26 188 personer och år 2011 till 25 907 personer. Befolkningen har under denna period minskat med 281 personer, en minskning med 1,1 %. Från 2000 till 2007 ökade befolkningen under några år och under några år skedde en minskning. Från 2007 och fram till 2011 har dock en minskning skett varje år. Under år 2011 minskade befolkningen med 127 personer (-0,5 %).

Under 2000-talet har befolkningen i Arvika Västra församling ökat. Procentuellt har Stavnäs/Högerud och Gunnarskog/Bogen församlingar minskat mest. Mangskog är den församling vars invånarantal har minskat minst.

Befolkningsprognos

Enligt Region Värmlands befolkningsprognos, scenario låg, skulle befolkningen i kommunen 31/12 2012 uppgå till 25 903 invånare. Utfallet år 2012 är 25 829 personer.

Enligt befolkningsprognosen ska invånarantalet uppgå till:

År 2015           25 797 personer

År 2020           25 767 personer

År 2025           25 708 personer 

Befolkningen har dock minskat med ytterligare ca 0,3 % under 2012 jämfört med den prognostiserade för år 2012.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
 • 1. Kommunledningen
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Maria Karlsson
 • Utredningssekreterare
 • Tfn 0570-816 97