Bestämmelser om Arvika kommuns Pensionärsråd

Senast ändrade av Kommunfullmäktige den 31 januari 2011, § 4.

Kommunfullmäktige har beslutat inrätta ett kommunalt pensionärsråd i Arvika från och med den 1 juli 1976 och att:

 • pensionärsrådet ska vara en referensgrupp till Kommunstyrelsen
 • antalet ledamöter ska vara nio
 • Kommunstyrelsen utser tre ledamöter i pensionärsrådet
 • de inom kommunen verksamma pensionärsorganisationer utser sex representanter i pensionärsrådet, varvid Pensionärernas Riksorganisation (PRO) utser två och Sveriges Pensionärers Förbund (SPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF), Sveriges Kommunalpensionärers Riksförbund (SKPF) och Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), vardera en representant
 • ersättare ska utses till samma antal och på samma sätt som ordinarie ledamöter
 • för kommunen gällande regler om ersättning för deltagande i sammanträden m.m. ska gälla för samtliga ledamöter och ersättare i pensionärsrådet
 • kommunförvaltningen ger erforderligt administrativt stöd
 • pensionärsrådet har att inom sig själv utse ordförande och vice ordförande för mandatperioden
 • mandattiden för pensionärsrådet ska sammanfalla med mandattiden för Kommunstyrelsen
 • val ska äga rum under januari månad året efter det då allmänna val ägt rum

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Linnea Karlsson
 • Utredningssekreterare
 • Tfn 0570-816 79