Bestämmelser om Arvika kommuns Handikappråd

Senast ändrade av Kommunfullmäktige den 31 januari 2011, § 4.

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett kommunalt handikappråd i Arvika från och med den 1 juli 1976 och att:

 • handikapprådet ska vara en referensgrupp till Kommunstyrelsen
 • antalet ledamöter ska vara åtta
 • Kommunstyrelsen utser tre av ledamöterna i handikapprådet
 • hemställa att de inom kommunen verksamma handikapporganisationerna utser fem ledamöter i handikapprådet
 • ersättare ska utses till samma antal och på samma sätt som ordinarie ledamöter
 • för kommunen gällande regler om sammanträdesarvoden m.m. ska gälla för samtliga ledamöter och ersättare i handikapprådet
 • kommunförvaltningen ger erforderligt administrativt stöd
 • handikapprådet har att inom sig självt utse ordförande och vice ordförande för mandatperioden
 • mandattiden för handikapprådet ska sammanfalla med mandattiden för Kommunstyrelsen
 • val ska äga rum under januari månad efter det då allmänna val ägt rum

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Linnea Karlsson
 • Utredningssekreterare
 • Tfn 0570-816 79