Riktlinjer för alkohol och tobak

Antagna av Kommunfullmäktige den 27 november 2012, § 238.

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Arvika kommuns riktlinjer avseende servering och försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen och försäljning av tobak enligt tobakslagen.


Inledning

Alkohollagen – en skyddslagstiftning

Sedan den 1 januari 2011 gäller en ny moderniserad alkohollag (SFS 2010:1622). Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skade-verkningar. Den utgår från ett synsätt där skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

Statens Folkhälsoinstitut, FHI, har det övergripande ansvaret för utformningen av regelverket kring alkoholförsäljning och alkohol-servering. Lagstiftaren har uttryckt att det är mycket viktigt att kommunerna har tydliga riktlinjer som redogör för vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövning.

Tobakslagen

Tobakslagen (SFS 1993:581) är också en skyddslagstiftning. Den har tillkommit på grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering av tobaksrök. Statens Folkhälsoinstitut, FHI, har det övergripande ansvaret för föreskrifter och allmänna råd i det nationella arbetet kring tobaksförsäljning och förebyggande arbete kring tobaksbruk. Kommunen har det omedelbara ansvaret för tillsynen av tobakslagens bestämmelser kring försäljning av tobak, åldersgränser, marknadsföring på säljstället och rökfria miljöer. 

Arvika kommuns riktlinjer

Arvika kommun har antagit ett drogpolitiskt handlingsprogram (KF 2007-05-28 § 107). Vägledande principer och mål i detta program ska utgöra bakgrund för kommunens beslut i ärenden kring alkoholservering och folköls- och tobaksförsäljning. De riktlinjer Arvika kommun utformat kring alkoholservering och alkoholförsäljning utgår från det drogpolitiska handlingsprogrammet och de anvisningar FHI presenterar i skriften Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering. De riktlinjer som rör tobak har utformats med utgångspunkt från FHI:s skrift Handbok Tobakslagen.

Arvika kommuns synsätt

Det är värdefullt att det finns restauranger och nöjesställen där människor kan samlas, äta, dricka och umgås i ordnade former. Alkoholpolitiken ska inte vara ett hinder för detta men alkohollagens krav måste vara uppfyllda för att ett serveringsställe ska kunna få tillstånd att servera alkoholdrycker. Lagens grundsyn att skyddet av människors hälsa går före hänsynen till företagsekonomi eller näringslivspolitik är vägledande i kommunens riktlinjer. Kommunens riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige. Alkohol- och tobakshandläggarna har det löpande ansvaret för information och handläggning av ärenden som gäller alkoholservering eller försäljning av folköl och tobak.   

Ansökan och handläggning

Rättsregel

Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Riktlinjer

Arvika kommun beräknar handläggningstiden från den dag en ansökan om serveringstillstånd är komplett och fastställd ansökningsavgift är betalad. Det är den sökandes ansvar att se till att nödvändiga handlingar för beredande av ärendet lämnas in till kommunen.

Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Kommunledningsutskottet (KLU). Beslut om tillfälligt serveringstillstånd fattas av handläggande tjänsteman vid Tillståndsenheten enligt delegation. Tillståndsenheten kan inte bevilja tillfälliga serveringstillstånd i väntan på KLU:s beslut vid ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd.

Den beräknade handläggningstiden enligt nedan är ungefärlig.

Handläggningstid för olika ärenden

Nyansökan, stadigvarande tillstånd till allmänheten eller slutet sällskap

8-10 veckor

Beslut i KLU

Nyansökan, stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap

8-10 veckor

Beslut i KLU

Ansökan om stadigvarande utökning eller ändring i tillstånd

8-10 veckor

Beslut i KLU

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för gemensam serveringsyta

8-10 veckor

Beslut i KLU

Ägarförändring, ny majoritet i företaget

8-10 veckor

Beslut i KLU

Ägarförändring, enskild bolagsman, ej majoritetsförändring

2-4 veckor

Beslut av handläggare

Ansökan från konkursförvaltare att fortsätta driva rörelse

2-4 veckor

Beslut av handläggare

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten

2-4 veckor

Beslut av handläggare

Tillfälligt tillstånd till allmänheten för provsmakning av alkoholdrycker

1-2 veckor

Beslut av handläggare

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap

1-2 veckor

Beslut av handläggare

Anmälan om serveringsansvariga, serveringsställe vid catering, provsmakning, återtagande av tillstånd etc.

Inom 1 vecka

Registreras av handläggare

Kommunens informationsskyldighet

Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller enligt denna lag och anslutande författningar.

Riktlinjer

Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt är att skyddet för människors hälsa går före företags-ekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Enligt alkohollagen kan kommunen avslå eller begränsa ett serveringstillstånd om det finns risk för olägenheter eller för ordning och hälsa. Beslut att bevilja serverings-tillstånd fattas av Kommunledningsutskottet (KLU) eller av tjänsteman enligt delegation. Avslagsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstol.

- Arvika kommun har antagit ett drogpolitiskt handlingsprogram (KF 2007-05-28 § 107) vars vägledande principer och mål ska utgöra bakgrund för kommunens beslut i ärenden kring alkoholservering och folköls- och tobaksförsäljning.

- Vid tillståndsprövning ska Arvika kommun särskilt beakta riskerna med alkoholservering i lokaler som ligger i anslutning till bostäder, skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar eller liknande.

- En ansvarsfull alkoholservering ska vara utgångspunkt för arbetet på en restaurang. Arvika kommuns mål är att erbjuda serverings-personal utbildning enligt Folkhälsoinstitutets kursplan en gång per år till självkostnadspris.

- Tillståndsenheten ska ha en regelbunden kontakt med de företag som serverar alkoholdrycker eller säljer folköl och tobaksvaror. Målet är att företagen ska få stöd att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i enligt med gällande lagar. En närmare beskrivning av alkohollagen och tobakslagen lämnas av kommunens tjänstemän eller via Arvika kommuns webbplats.

- Vid en ansökan om serveringstillstånd ska sökanden visa att företrädarna har kunskap om alkohollagen. Tillståndsenheten genomför ett kunskapstest enligt FHI:s föreskrifter när handläggningen av en ansökan har inletts. I ett företag ska minst hälften av ägarna ha nödvändig kunskap enligt FHI:s föreskrifter, i en organisation ska den serveringsansvarige samt tecknarna av föreningen ha nödvändig kunskap. Godkända provresultat är ett krav för att kommunen ska bevilja serveringstillstånd.

Remissyttranden

Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen ska kommunen hämta in polisens yttrande vid en prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som till ett slutet sällskap. Kommunen ska också hämta in polisens yttrande vid en prövning av tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, om det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 kapitlet 16 § ska också de lokaler som används för stadigvarande servering vara brandsäkra. Brandsäkerheten kan också vara något som kommunen behöver beakta när den prövar en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd.

Riktlinjer

Vid en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inhämtar Arvika kommun information från Polismyndigheten, Myndighetsnämnden (Miljöstaben), Räddningstjänsten, Skatteverket och Kronofogde-myndigheten.

Polismyndighetens yttrande bör särskilt avse om sökanden är lämplig att bedriva alkoholservering, om det finns hinder av ordningskaraktär för den sökta verksamheten samt ett ställningstagande till den sökta serveringstiden. Om det föreligger anmärkningar gentemot den sökande eller de personer som har betydande inflytande på verksamheten ska dessa redovisas.

Myndighetsnämndens yttrande bör särskilt avse om det finns eventuella hinder för den sökta verksamheten eller risk för olägenheter som exempelvis störande ljud eller andra störningar av närboende. Yttrandet bör också redovisa om livsmedelsanläggningen är registrerad och om anmälan om livsmedelsverksamhet är gjord samt om nämnden lämnat slutbesked kring eventuell bygglovspliktig åtgärd.

Räddningstjänstens yttrande bör redovisa om serveringsstället uppfyller kraven enligt lagstiftningen om räddningstjänst, eventuella särskilda krav för verksamheten samt uppgift om det antal personer som samtidigt får vistas i lokalerna.

Skatteverkets yttrande bör redovisa om sökanden, företaget och de personer som har betydande inflytande i verksamheten har fullgjort sina skyldigheter gentemot det allmänna. Har företaget registrerats i skattebasen för F-skatt, moms och som arbetsgivare. Har företaget och företrädarna redovisat och betalat skatter och avgifter i tid och är föreskrivna deklarationer avlämnade. Om det förekommit anmärkningar eller brister de senaste tre åren ska dessa redovisas.

Kronofogdemyndigheten bör redovisa om sökanden, företaget eller de personer som har betydande inflytande i verksamheten förekommer med skulder eller krav i Kronofogdens register.

Olägenheter på grund av serveringsställets läge eller inriktning

Rättsregel

Enligt 8 kap 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa. Kommunen bör i sina riktlinjer ange vilka kriterier de tillämpar vid bedömningen, för att det ska bli tydligare för dem som ansöker om serveringstillstånd. Kommunen måste ändå alltid individuellt bedöma samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Riktlinjer

Det drogpolitiska handlingsprogram Arvika kommun antagit utgör grunden för kommunens samlade förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. Alkohol och tobak definieras som droger i handlingsprogrammet. I programmet beaktas särskilt förebyggande åtgärder för ungdomar med drogproblematik, vidare utgör programmet grund för tillståndsgivning för servering av alkoholhaltiga drycker.

Målen i det drogpolitiska handlingsprogrammet är bland annat att

- höja debutåldern för tobaks- och alkoholanvändning.
- åstadkomma fler alkoholfria miljöer.
- bekämpa illegal alkoholhantering.
- minska totalkonsumtionen av alkohol.
- öka föräldrarnas medvetenhet om vikten av deras egna värderingar, attityder och handlingar gällande alkohol i relation till sina barn.

Strategier för att uppnå målen är bland annat att

- begränsa tillgängligheten genom en ansvarsfull policy för serveringstillstånd.
- begränsa tillgängligheten genom utbildning av personal i ansvarsfull alkoholservering
- begränsa efterfrågan genom information till skolungdomar.
- begränsa efterfrågan genom utbildning och stöd till vuxna förebilder.
- begränsa efterfrågan genom utbildning av personal som arbetar med barn och ungdom.

Arvika kommuns mål och strategier gör att kommunen vid tillstånds-prövning särskilt tittar på serveringsställets läge, utformning och inriktning.

- Finns risk för störningar för omgivningen eller närboende.
- Har serveringsstället en ungdomlig målgrupp.
- Ligger serveringsstället i närheten av en fritidsgård, idrottsanläggning eller annan ungdomsinriktad verksamhet.
- Ligger serveringsstället i närheten av annan känslig verksamhet eller i ett område där det föreligger särskild risk för sociala problem eller störningar.

Kommunens tillsynsverksamhet

Rättsregel

Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och marknadsföringen av alkoholdrycker framgår av 9 kapitlet 2 § och 3 § alkohollagen. Kommunens tillsynsansvar när det gäller rökfria miljöer, handel och marknadsföring av tobak framgår av 19 a § i tobakslagen.

Riktlinjer

Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med informations- och utbildningsinsatser såsom utbildning i ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med restaurangbranschen och handeln samt nätverksmöten mellan myndigheter och företag. Målet är att sprida kunskapen om hur alkohollagen och tobakslagen ska omsättas i det praktiska arbetet.

Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter som Polismyndigheten och Skatteverket arbetar med att granska om den som har serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och under-rättelser mellan berörda myndigheter.

Yttre tillsyn är den granskning som sker då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, framför allt under kvällar och nätter för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. Tillsyn kan också ske genom så kallad samordnad tillsyn när kommunen tillsammans med olika berörda myndigheter som polisen, skatteverket och räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn på serveringsstället.

Inre och yttre tillsyn kan leda till att en utredning kring serveringstillståndet inleds och att nya remisser skickas till berörda myndigheter. Det kan också leda till förslag om sanktionsåtgärder.

En genomförd tillsyn ska dokumenteras. Om tillsynen leder till en utredning ska kommunen avsluta ärendet med ett beslut. De uppgifter som framkommit med anledning av tillsynen ska kommuniceras med tillståndshavaren.

Tillsynsplan

Kommunstyrelsen i Arvika fastställer varje år en plan för tillsynen. Av tillsynsplanen framgår bland annat i vilken omfattning Tillståndsenheten ska genomföra yttre tillsyn och en rekommendation om i vilken omfattning samordnad tillsyn bör ske. Av tillsynsplanen framgår det också hur tillsynen av försäljningen av folköl och tobak ska genomföras. En närmare beskrivning av tillsynsarbetet lämnas av kommunens tjänstemän eller via Arvika kommuns webbplats.

Tillsynsavgifter

Rättsregel

Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den som har beviljats tillstånd för alkoholservering. Samma rätt föreligger enligt 19 b § tobakslagen för tillsyn av handeln med tobaksvaror. De avgifter som gäller fastställs av Kommunfullmäktige och de baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen enligt kommunallagen.

Riktlinjer

Arvika kommuns riktlinjer och tillsynsavgifter finns att läsa på kommunens webbplats. Tillsynsavgift betalas i samband med en nyansökan om serveringstillstånd. Alla tillståndshavare debiteras därefter en årlig tillsynsavgift som utgår med en grundavgift plus en rörlig avgift som baseras på den omsättning serveringsstället haft av sin försäljning av alkoholdrycker. De företag som säljer folköl eller tobak betalar en årlig fast tillsynsavgift.

En närmare beskrivning av tillsynsavgifterna lämnas av kommunens tjänstemän eller via Arvika kommuns webbplats.

Serveringstider

Rättsregel

Bestämmelserna i 8 kapitlet 19 § alkohollagen om serveringstider syftar främst till att motverka olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelserna om serveringstider är en viktig del av den svenska alkoholpolitiken och social hänsyn ska därför gå före affärsmässiga och konkurrensmässiga hänsyn. Att en konkurrerande restaurang redan har fått längre serveringstid behöver därför inte motivera bifall till en annan ansökan.

När kommunen prövar en restaurangs serveringstid ska man beakta om serveringstiden kan medföra olägenheter i fråga om ordning eller nykterhet, eller om det innebär en särskild risk för människors hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet ska alltså stå i förgrunden när kommunen prövar sena serveringstider.

Riktlinjer

Vid prövning av både stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd utgår Arvika kommun från att normaltiden för alkoholservering är klockan 11.00 till 01.00 vilket stadgas i 8 kapitlet 19 § alkohollagen.

Kommunstyrelsen kan besluta att serveringen ska avslutas tidigare om starka skäl talar emot en servering till klockan 01.00. För uteserveringar gäller att serveringstiden i regel begränsas till klockan 23.00 på vardagar om det föreligger risk för att närboende blir störda i sin nattvila.

Kommunstyrelsen kan också bevilja en förlängd serveringstid till klockan 02.00 vid danstillställningar och liknande evenemang om särskilda villkor är uppfyllda. Dessa villkor kan gälla till exempel serveringsställets utformning, anlitande av ordningsvakter, säkerhetsrutiner och liknande.  

Tillstånd till servering efter klockan 02.00 är inte aktuell.

En ansökan om senare serveringstid än klockan 01.00 kan avslås om

- Polismyndigheten avstyrker med hänvisning till risk för ordnings-störningar på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning.

- Myndighetsnämnden avstyrker med hänvisning till att närboende riskerar att utsättas för buller eller andra typer av störningar på grund av serveringsställets läge.

- Restaurangen är belägen i ett renodlat bostadsområde.

- Kommunstyrelsen vid en samlad bedömning finner att risken för störningar eller andra olägenheter på grund av serveringsställets verksamhet eller läge motiverar ett avslag.

Kökskrav och matutbud

Rättsregel

I 8 kapitlet 15 § alkohollagen stadgas att stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller för tillstånd till servering i slutet sällskap.

Riktlinjer

En grundläggande förutsättning för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är att Myndighetsnämnden registrerat serveringslokalen som livsmedelsanläggning. Servering av tillredd mat ska vara grunden för verksamheten, serveringen av alkoholdrycker är ett komplement.

I Arvika kommun gäller att ett serveringsställe med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska ha en varierad meny och kunna servera minst två förrätter, fem huvudrätter och två efterrätter mellan klockan 11.00 och 23.00. Efter 23.00 kan matutbudet begränsas. Serveringspersonalen ska då, fram till serveringstidens utgång, kunna servera minst tre lagade rätter från en enklare meny.

Vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ska serveringen erbjuda minst tre tillredda maträtter, vid tillfälliga tillstånd till slutna sällskap ska det finnas minst en tillredd maträtt. 

Ordning och nykterhet

Rättsregel

Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet alkohollagen, bestämmelser om servering av alkoholdrycker finns i 8 kapitlet samma lag. I lagens 1 kapitel 11 § andra stycket står det att försäljning kallas servering om drycken förtärs på stället. Bestämmelserna i 3 kapitlet om försäljning är därför tillämpliga även vid servering.

3 kapitlet 5 § och 8 kapitlet 20 § handlar båda om att se till att hålla ordning där man säljer och serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kapitlet 5 § ska skador i möjligaste mån förhindras vid försäljning och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället. Enligt 8 kapitlet 20 § ska personal vid servering se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks.

Riktlinjer

Ordning och reda samt nykterhet ska råda såväl inne på ett serverings-ställe som i dess omedelbara närhet. Även ordningsproblem som inte är direkt orsakad av alkoholförtäring ska undvikas.

Arvika kommun är positiva till ett stort och varierat utbud av serverings-ställen i kommunen och att verksamheterna har ett gott rykte när det gäller service, trivsel och ordning. Måttfullhet i alkoholförsäljning och alkoholservering är ett grundkrav för att dessa förväntningar ska kunna uppfyllas. Tillståndet att servera alkoholdrycker är därför en förmån som kan vara förenad med förväntningar, krav och villkor.

Näringsidkare eller arrangörer som söker serveringstillstånd ska visa att de har de kunskaper som alkohollagen stadgar genom att på Tillstånds-enheten avlägga Folkhälsoinstitutets kunskapsprov. Arvika kommun erbjuder också serveringspersonal att, på eget eller arbetsgivarens initiativ, genomgå en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Arvika kommun anser inte att det är förenligt med kravet på återhåll-samhet i alkoholserveringen, om serveringspersonalen inte behåller kontrollen på serveringen genom att vid samma tillfälle servera större mängder alkohol till en person eller till en mindre grupp människor. Arvika kommun anser därför att det inte bör förekomma försäljning av så kallade helrör, ölhinkar, shotsbrickor och liknande.

Vid tillfällig servering till allmänheten bör serveringstillståndet begränsas till att endast gälla servering av vin, starköl och annan jäst alkoholdryck. För att uppfylla kravet på måttfullhet godtar inte Arvika kommun försäljning eller servering av större mängder alkoholdryck till en person eller till en mindre grupp. För att uppfylla kravet om måttfullhet och för att motverka överservering kan kommunen vid tillståndsgivningen komma att villkora hur stor mängd alkoholdryck som får lämnas ut till en kund vid ett och samma tillfälle.

Uteserveringar

Rättsregler

Enligt 8 kapitlet 14 § alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat utrymme. Det gäller även en uteservering som finns i anslutning till serveringsstället. Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider på en uteservering än de tider som gäller inomhus. Kommunen kan även ställa villkor för vid vilken tidpunkt en uteservering ska vara utrymd.

Riktlinjer för uteservering

På en uteservering gäller normalt samma regler och serveringstider som för serveringsstället i övrigt. Vid tillståndsprövningen lägger Arvika kommun vikt vid förhållanden som kan innebära särskild risk för framför allt ordningsproblem eller störningar av närboende. Kommunstyrelsen kan därför besluta om särskilda krav kring uteserveringens utformning och serveringstider.

En uteservering definieras som en öppen avgränsad yta på mark eller golv med eventuell bakvägg i direkt anslutning till restauranglokalen. Om uteserveringen är överbyggd med tak och väggar till mer än 50 % räknas den som en fast eller tillfällig utbyggnad. Det är tillstånds-havarens ansvar att se till att uteserveringens utformning överens-stämmer med eventuella krav i bygglov eller i lokala ordningsregler.

För att en ansökan om servering av alkoholdrycker på uteservering ska godkännas krävs att

- Uteserveringen ligger i omedelbar anslutning till restauranglokalen och är tydligt avgränsad med staket eller liknande anordningar.

- Uteserveringen ska vara överblickbar från restauranglokalen, alternativt bemannad, när alkoholservering pågår där.

- Om uteserveringen är skild från restauranglokalen med en trottoar eller annan allmän yta får servering bara ske genom bordsservering.

- Om uteserveringen till minst 50 % är täckt med tak gäller, i enlighet med 2 § 5 punkt tobakslagen, att rökning är förbjuden på hela uteserveringen.

Gemensamt serveringsutrymme

Rättsregler

8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen ger möjligheter för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensamt serverings-utrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband med beslut om ett gemensamt serveringsutrymme.

Riktlinjer för gemensamt serveringsutrymme

Vid en ansökan om gemensamt serveringsutrymme prövas denna särskilt. De företag som ansöker om serveringstillstånd på en gemensam serveringsyta ska ha samma nivå på sina grundtillstånd och samma serveringstider.

Den gemensamma serveringsytan ska vara tydligt markerad och överblickbar från alla restauranger som delar serveringsytan.

Kommunen kan ställa krav på att alkoholservering på den gemensamma serveringsytan bara får ske genom bordsservering.*

​Villkor vid meddelande om serveringstillstånd

Rättsregler

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i varje enskilt fall. Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka förutsättningar ett beslut kan komma att villkoras.

Riktlinjer

I samband med ett beslut om stadigvarande eller tillfälligt serverings-tillstånd kan Arvika kommun besluta om särskilda villkor efter vissa klockslag, för vissa typer av serveringslokaler eller vid olika typer av evenemang. Villkoren ställs för att motverka risken för störningar, oordning, skadeverkningar, överservering och liknande.

- Kommunen kan besluta att tillståndshavaren ska anlita förordnade ordningsvakter efter vissa klockslag eller vid olika typer av evenemang. Kommunens villkor är oberoende av Polismyndighetens eventuella villkor enligt ordningslagen.

- Kommunen kan besluta om olika serveringstider eller utrymningstider för serveringslokaler eller uteserveringar, framför allt för att undvika störningar av närboende.

- Kommunen kan besluta att begränsa serveringen till bordsservering om en serveringslokal eller uteservering inte är överblickbar. Villkor om bordsservering gäller alltid om serveringsytan bara kan nås genom att passera trottoar eller liknande allmän plats.

- Kommunen kan besluta att begränsa serveringen till vissa tider eller till ett begränsat sortiment av alkoholdrycker om serveringen är förlagd till en idrottsanläggning, fritidsanläggning eller liknande verksamhet som frekvent besöks av barn och ungdomar.

- Kommunen kan besluta att begränsa serveringen till vissa tider eller till ett begränsat sortiment av alkoholdrycker om serveringen sker i samband med evenemang av olika slag.

- Kommunen kan kräva att serveringspersonal genomgår utbildning i ansvarsfull alkoholservering om serveringsstället riktar sig till en ungdomlig publik eller om serveringsstället visat brister vad gäller ålderskontroll eller överservering.  

Tillfälligt tillstånd till allmänheten eller slutna sällskap

Rättsregler

Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

Enligt 8 kapitlet 15 § tredje stycket får tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap.

Riktlinjer

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om en regelbundet återkommande verksamhet. Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten eller slutna sällskap kan fattas av tjänsteman enligt delegation. För beslut om tillfällig servering till allmänheten krävs i regel Polismyndighetens yttrande.

Ett tillfälligt serveringtillstånd till allmänheten ska avse ett enstaka arrangemang, serveringstiden ska vara direkt relaterad till arrangemanget. Kommunen ska vara restriktiv vid bedömning av serveringens omfattning, servering av spritdrycker medges normalt inte vid tillfällig servering till allmänheten. Eventuella undantag prövas individuellt vid varje tillfälle. Tillfälligt tillstånd till allmänheten kan beviljas för maximalt 7 dagar. Kommunledningsutskottet kan medge längre tid vid ett större tillfälligt evenemang.

Tillfällig servering av alkoholdrycker ska vara ett komplement till den mat som serveras och den ska ingå som en del i ett arrangemang. I enlighet med kommunens drogpolitiska handlingsprogram bör tillstånds-givningen vara återhållsam i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig till ungdomar.

Serveringslokalen eller serveringsytan där den tillfälliga serveringen bedrivs ska vara överblickbar, tydligt avgränsad med staket eller liknande anordning samt försedd med ett tillfredställande antal sittplatser.

Tillfälligt tillstånd till alkoholservering i slutet sällskap kan meddelas till föreningar, företag eller liknande. Tillståndet kan endast omfatta en dag i taget och det kan meddelas till samma arrangör vid högst 12 tillfällen under ett år.

En förening ska ha ett annat gemensamt intresse än det aktuella arrangemanget. Föreningen ska kunna presentera stadgar, verksamhetsberättelse och protokoll som visar styrelsens samman-sättning samt vem som tecknar föreningen. Medlemskretsen ska vara känd före arrangemanget, medlemskap kan inte lösas vid entrén.   

Ett arrangemang där den enskilde betalar entréavgift, kursavgift eller liknande för att få delta kan inte betraktas som ett slutet sällskap. Inte heller om arrangemanget kräver polistillstånd för anordnande av allmän sammankomst.

Folköl

Rättsregler

Servering av folköl regleras i 8 kapitlet 8 § alkohollagen. Serverings-lokalen ska vara registrerad eller godkänd för sitt ändamål. Servering av folköl får inte påbörjas innan anmälan gjorts till kommunen. Företaget ska ha upprättat ett egenkontrollprogram för verksamheten.

Försäljning av folköl regleras i 5 kapitlet 5 § alkohollagen. Försäljnings-lokalen ska vara en registrerad eller godkänd livsmedelsanläggning. Verksamheten ska vara anmäld till kommunen innan försäljning påbörjas. Företaget ska ha upprättat ett egenkontrollprogram för verksamheten.

Riktlinjer

Servering av folköl ska bedrivas på ett sådant sätt att måttfullhet och god ordning råder i och kring serveringsstället. Serveringspersonalen ansvarar för att minderåriga eller berusade personer inte blir serverade folköl.

Försäljning av folköl får ske i en butikslokal där det samtidigt bedrivs försäljning av egentliga matvaror i en betydande omfattning. Varusortimentet ska bestå av mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt och ett brett utbud av konserver och djupfrysta matvaror. Marknadsföring av folköl får inte dominera verksamheten utan den ska utgöra en mindre del av exponeringen och försäljningen av livsmedel i övrigt. Gällande åldersgräns ska vara tydligt angiven vid exponeringsställe och kassor.

Företag som anmält att de serverar eller säljer folköl ska lämna en kopia på sitt egenkontrollprogram till Tillståndsenheten vid Arvika kommun. Tillståndsenheten har också i uppdrag att regelbundet kontrollera att gällande regler för servering, försäljning och marknadsföring följs.

Tobakslagen

Rättsregler

Enligt 12 § tobakslagen får tobaksvaror inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

Enligt 12 a § tobakslagen ska tobaksvaror som säljs till konsument tillhandahålls på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker via automat, postorder eller liknande.

Enligt 12 c § tobakslagen får en näringsidkare inte tillhandahålla tobaks-varor för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till kommunen. Näringsidkare ska utöva särskild kontroll, egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram för verksamheten.

Enligt 19 a § 2 och 3 punkt tobakslagen har kommunen och Polismyndig-heten ansvar för den omedelbara tillsynen av försäljning och marknads-föring av tobaksvaror.

Riktlinjer

Av Arvika kommuns drogpolitiska handlingsprogram framgår att tobak är en av de droger som genom sina kemiska egenskaper påverkar människan negativt. En av de vägledande principerna är därför att drogförebyggande insatser ska riktas till hela kommunens befolkning utifrån ett folkhälsoperspektiv. Ett viktigt krav är att butiker och försäljningsställen följer tobakslagen, särskilt då kravet på att tobaksvaror inte får säljas eller lämnas ut till minderåriga.

Kommunens tillsyn av tobaksförsäljning ska utgöra en del av det förebyggande arbetet. Tillsynsbesök genomförs enligt fastställd tillsynsplan eller då det är påkallat. Vid tillsynsbesöken granskas bland annat egenkontrollprogram, rutiner och marknadsföring. En kopia på egenkontrollprogrammet ska lämnas till Tillståndsenheten vid Arvika kommun.

Arvika kommun rekommenderar att säljare av tobaksvaror alltid kräver att kunden legitimerar sig om denne bedöms vara under 25 år. 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-04
Kontakta oss
  • Miljö- och byggavdelningen
  • Box 66
  • 673 22 Charlottenberg
  • Besöksadress Torget 1, Charlottenberg

  • Alkohol- och tobakshandläggare:
  • Jessica Ekenbäck, tfn 0571-18 07 43
  • Catrin Anglid, tfn 0571-281 36
  • servering@eda.se