Underrättelse om antagande av detaljplan

Artikeln publicerades 3 juli 2024

Detaljplan för Fälgkorset 2 m.fl. har antagits av Kommunfullmäktige den 24 juni 2024.

Beslutet och planhandlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/antagande

Handlingarna finns tillgängliga under tre veckor från och med den 3 juli 2024.

Den som vill överklaga beslutet skall göra detta hos Mark- och miljödomstolen. Överklagandet skall dock adresseras till Arvika kommun, 9 Kansli, 671 81 Arvika.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dagen då tillkännagivandet om justering av protokollet sattes upp på kommunens anslagstavla, d.v.s. den 2024-07-25.

I skrivelsen om överklagande, som skall vara undertecknad, skall anges vilket beslut som överklagas, den sakfråga som överklagas samt den överklagandes adress.

KOMMUNLEDNINGSSTABEN

Hjälpte informationen på sidan dig?