Kungörelse, underrättelse om antagande av ändring av detaljplan Arvika-verken

Artikeln publicerades 17 maj 2023

Ändring av detaljplan för förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Arvika, Arvika-verken och södra delen av Gateområdet har antagits av Kommunstyrelsen den 15 maj 2023. Ändringen av detaljplanen berör fastigheten Teknikern 2, Volvo.

Beslutet och planhandlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/antagande. Handlingarna finns tillgängliga under tre veckor från och med 17 maj 2023.

Den som vill överklaga beslutet skall göra detta hos Mark- och miljödomstolen. Överklagandet skall dock adresseras till Arvika kommun, 9 Kansli, 671 81 Arvika.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dagen då tillkännagivandet om justering av protokollet sattes upp på kommunens anslagstavla, d.v.s. den 2023-06-07.

I skrivelsen om överklagande, som skall vara undertecknad, skall anges vilket beslut som överklagas, den sakfråga som överklagas samt den överklagandes adress.

Hjälpte informationen på sidan dig?