Kungörelse, ny översiktsplan antagen

Artikeln publicerades 8 februari 2024

Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan för Arvika kommun den 29 januari 2024. Antagandehandlingarna finns tillgängliga i storymapen under tre veckor från och med 8 februari 2024. Därefter vinner planen laga kraft och handlingarna uppdateras med ett datum för laga kraft.

Handlingar finns på kommunens webbplats, www.arvika.se/op.

Justerat protokoll från Kommunfullmäktige 29 januari 2024, § 5, finns tillgängligt i stadshusets entré.

När tre veckor har gått från den dag då protokollet anslogs på kommunens anslagstavla och om ingen överklagan av beslutet har inkommit, så vinner översiktsplanen laga kraft och vi kan påbörja genomförandet av översiktsplanen.

En översiktsplan kan bara överklagas om den inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om det politiska beslutet fattats av andra än Kommunfullmäktige. Det är förvaltningsrätten som ett eventuellt överklagande ska skickas till. Ett överklagande ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då protokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Hjälpte informationen på sidan dig?